Oct 25, 2020   4:07 a.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.
Identification number: 38058
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FAD)

     
     
     
Final thesis
     
          Bodies     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
The transformation of architectural heritage in the process of conservation – aims versus reality.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Opponent 1:
Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Opponent 2:
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Proces transformácie pamiatky počas pamiatkovej obnovy- zámery versus realizácia
Summary:
Práca sa zaoberá sledovaním premien pamiatkového a historického stavebného fondu v procese pamiatkovej obnovy, ako aj stavom pamiatok v rámci ich zákonnej ochrany. V prvej časti si definuje ciele a predmet práce, predstavuje doterajšie poznatky k téme. V ďalšej časti približuje niektoré problémy pri obnove pamiatok v praxi, najmä so zachovaním autenticity, jedným zo základných kritérií pre nomináciu a zachovanie lokalít na Zozname svetového kultúrneho dedičstva. Vo výskumnej časti analyzuje stav pamiatok a historických objektov na príklade Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica so snahou kvantifikácie úbytku autenticity v pamiatkovo chránenom území, a to v určitom časovom úseku a z rôznych príčin. Zisťuje, že k strate autenticity dochádza v niektorých prípadoch aj pamiatkovou obnovou. Pre objektivizáciu tohto tvrdenia (ale aj pre ďalšiu prax pri vyhodnocovaní pamiatkových obnov) zostavuje schému "testu autenticity", ktorou na konkrétnych príkladoch pamiatok, preukazuje kvalitatívnu úroveň účastníkov procesu. Z toho dôvodu v ďalších častiach výskumu analyzuje faktory a účastníkov procesu obnovy pamiatok, s cieľom identifikácie najslabšieho/ najvplyvnejšieho z nich. Záver práce je zhrnutím výsledkov z realizovaných výskumov a načrtnutím ich možného využitia a prínosu pre vedu a prax v oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Key words:
pamiatkové hodnoty, kultúrne dedičstvo, pamiatka, historický objekt, autenticita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited