Dec 12, 2019   1:07 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identification number: 38280
University e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Design, machining, measuring and scanning
Written by (author): doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Department: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Opponent 1:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Peter Monka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh, obrábanie, meranie a skenovanie tvarovo zložitých plôch
Summary:Habilitačná práca sa zaoberá návrhom tvarov a nasledujúcim trieskovým obrábaním, meraním prípadne 3D skenovaním nielen súčiastok s tvarom daným kótami alebo rovnicami ale hlavne tvarmi vytvorenými umelcom alebo prírodou (jedinečné tvarovo zložité plochy). Rozhodujúcimi faktormi systému obrábania sú stroj, nástroj, obrobok, prípravok resp. polohovadlo, počítač a človek, pričom optimálne riešenie, ktoré vedie k minimálnym nákladom sa určí klasifikáciou uvedených faktorov a ich kombináciou. Habilitačná práca je pokusom o odhalenie súvislostí medzi najdôležitejšími faktormi súvisiacimi s uvedenou problematikou. V prvej kapitole habilitačnej práce sú uvedené známe klasifikácie tvarov v obrábaní a nová klasifikácia tvarov v obrábaní podľa tvarového znaku polotovaru a obrobku. Druhá kapitola sa zaoberá metódami zhotovenia tvaru telies metódami technológie obrábania a metódami inými ako technológie obrábania. Tretia kapitola sa venuje problematike strojov a nástrojov pre obrábanie tvarových plôch definovaných všeobecnými krivkami. Systémový prístup umožnil vytvoriť novú klasifikáciu kinematických štruktúr CNC frézovacích strojov vyznačujúci sa jednoduchosťou a prehľadnosťou, ktorá je základom pre komunikáciu a rozvoj vedy medzi špecialistami v danej oblasti. Štvrtá kapitola sa zaoberá s meraním a skenovaním v obrábaní. Kapitola obsahuje metódy zberu dát súradníc bodov, pričom hlavný dôraz je kladený na metódy využívané pri zbere dát súradníc bodov obrobkov, ktoré predstavujú kontaktné metódy merania súradníc bodov a 3D skenovanie metódou aktívnej triangulácie, ktoré patrí do skupiny bezkontaktných metód merania. Ďalej sú uvedené hlavné výhody a nevýhody kontaktného merania súradníc bodov a 3D skenovania metódou aktívnej triangulácie. Štvrtá kapitola uvádza aj vybrané aplikácie 3D skenovania uskutočnené na pracovisku autora a zistenia získané pri 3D skenovaní. V piatej kapitole sú uvedené prínosy habilitačnej práce pre vedný odbor, pedagogickú oblasť a technickú prax.
Key words:Obrábanie, tvarovo zložité plochy, 3D skenovanie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited