24. 10. 2020  22:55 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikační číslo: 38280
Univerzitní e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

     
     Výuka
     
Závěrečná práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Návrh, obrábanie, meranie a skenovanie tvarovo zložitých plôch
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Peter Monka, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh, obrábanie, meranie a skenovanie tvarovo zložitých plôch
Abstrakt:
Habilitačná práca sa zaoberá návrhom tvarov a nasledujúcim trieskovým obrábaním, meraním prípadne 3D skenovaním nielen súčiastok s tvarom daným kótami alebo rovnicami ale hlavne tvarmi vytvorenými umelcom alebo prírodou (jedinečné tvarovo zložité plochy). Rozhodujúcimi faktormi systému obrábania sú stroj, nástroj, obrobok, prípravok resp. polohovadlo, počítač a človek, pričom optimálne riešenie, ktoré vedie k minimálnym nákladom sa určí klasifikáciou uvedených faktorov a ich kombináciou. Habilitačná práca je pokusom o odhalenie súvislostí medzi najdôležitejšími faktormi súvisiacimi s uvedenou problematikou. V prvej kapitole habilitačnej práce sú uvedené známe klasifikácie tvarov v obrábaní a nová klasifikácia tvarov v obrábaní podľa tvarového znaku polotovaru a obrobku. Druhá kapitola sa zaoberá metódami zhotovenia tvaru telies metódami technológie obrábania a metódami inými ako technológie obrábania. Tretia kapitola sa venuje problematike strojov a nástrojov pre obrábanie tvarových plôch definovaných všeobecnými krivkami. Systémový prístup umožnil vytvoriť novú klasifikáciu kinematických štruktúr CNC frézovacích strojov vyznačujúci sa jednoduchosťou a prehľadnosťou, ktorá je základom pre komunikáciu a rozvoj vedy medzi špecialistami v danej oblasti. Štvrtá kapitola sa zaoberá s meraním a skenovaním v obrábaní. Kapitola obsahuje metódy zberu dát súradníc bodov, pričom hlavný dôraz je kladený na metódy využívané pri zbere dát súradníc bodov obrobkov, ktoré predstavujú kontaktné metódy merania súradníc bodov a 3D skenovanie metódou aktívnej triangulácie, ktoré patrí do skupiny bezkontaktných metód merania. Ďalej sú uvedené hlavné výhody a nevýhody kontaktného merania súradníc bodov a 3D skenovania metódou aktívnej triangulácie. Štvrtá kapitola uvádza aj vybrané aplikácie 3D skenovania uskutočnené na pracovisku autora a zistenia získané pri 3D skenovaní. V piatej kapitole sú uvedené prínosy habilitačnej práce pre vedný odbor, pedagogickú oblasť a technickú prax.
Klíčová slova:
Obrábanie, tvarovo zložité plochy, 3D skenovanie

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně