4. 8. 2020  16:52 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

     Absolvent
     
Výučba     
Záverečná práca
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Návrh, obrábanie, meranie a skenovanie tvarovo zložitých plôch
Autor:
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Oponent 1:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Peter Monka, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh, obrábanie, meranie a skenovanie tvarovo zložitých plôch
Abstrakt:
Habilitačná práca sa zaoberá návrhom tvarov a nasledujúcim trieskovým obrábaním, meraním prípadne 3D skenovaním nielen súčiastok s tvarom daným kótami alebo rovnicami ale hlavne tvarmi vytvorenými umelcom alebo prírodou (jedinečné tvarovo zložité plochy). Rozhodujúcimi faktormi systému obrábania sú stroj, nástroj, obrobok, prípravok resp. polohovadlo, počítač a človek, pričom optimálne riešenie, ktoré vedie k minimálnym nákladom sa určí klasifikáciou uvedených faktorov a ich kombináciou. Habilitačná práca je pokusom o odhalenie súvislostí medzi najdôležitejšími faktormi súvisiacimi s uvedenou problematikou. V prvej kapitole habilitačnej práce sú uvedené známe klasifikácie tvarov v obrábaní a nová klasifikácia tvarov v obrábaní podľa tvarového znaku polotovaru a obrobku. Druhá kapitola sa zaoberá metódami zhotovenia tvaru telies metódami technológie obrábania a metódami inými ako technológie obrábania. Tretia kapitola sa venuje problematike strojov a nástrojov pre obrábanie tvarových plôch definovaných všeobecnými krivkami. Systémový prístup umožnil vytvoriť novú klasifikáciu kinematických štruktúr CNC frézovacích strojov vyznačujúci sa jednoduchosťou a prehľadnosťou, ktorá je základom pre komunikáciu a rozvoj vedy medzi špecialistami v danej oblasti. Štvrtá kapitola sa zaoberá s meraním a skenovaním v obrábaní. Kapitola obsahuje metódy zberu dát súradníc bodov, pričom hlavný dôraz je kladený na metódy využívané pri zbere dát súradníc bodov obrobkov, ktoré predstavujú kontaktné metódy merania súradníc bodov a 3D skenovanie metódou aktívnej triangulácie, ktoré patrí do skupiny bezkontaktných metód merania. Ďalej sú uvedené hlavné výhody a nevýhody kontaktného merania súradníc bodov a 3D skenovania metódou aktívnej triangulácie. Štvrtá kapitola uvádza aj vybrané aplikácie 3D skenovania uskutočnené na pracovisku autora a zistenia získané pri 3D skenovaní. V piatej kapitole sú uvedené prínosy habilitačnej práce pre vedný odbor, pedagogickú oblasť a technickú prax.
Kľúčové slová:
Obrábanie, tvarovo zložité plochy, 3D skenovanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene