Jan 25, 2020   9:14 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Factors affecting aviation and proposals for their prediction
Written by (author): Bc. Lucia Chalupková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Faktory ovplyvňujúce bezpečnosť leteckej dopravy a návrhy na ich predikciu
Summary:Táto bakalárska práca definuje dôležitosť vyvíjania bezpečnostných opatrení v oblasti leteckej dopravy. Teoretická základňa tejto problematiky je obsahom prvej kapitoly, pričom zaznamenáva a oboznamuje s hlavnými teoretickými pojmami riešenej problematiky, ako aj definíciou nehodovosti a právnych opatrení vzťahujúcich sa na bezpečnosť leteckej dopravy. Na príklade dvoch vybraných letísk je uskutočnená analýza rizík prostredníctvom vhodných metód, pričom táto časť predstavuje druhú kapitolu bakalárskej práce. Závery a hodnotenie uskutočnených analýz na teoretickom podklade sú zovšeobecnené a aplikované návrhovou časťou riešenej problematiky tvoriacej poslednú časť tejto práce. Pri vypracovávaní boli využité analytické metódy a grafické znázornenia pozorovaných skutočností.
Key words:nehodovosť, bezpečnostné opatrenia, protiprávny čin, letisko, riziko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited