Jan 19, 2020   6:14 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fire-technical characteristics of lubricating powders
Written by (author): Ing. Miroslav Koleno
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiarno - technické charakteristiky mazacích práškov
Summary:KOLENO, Miroslav: Požiarno- technické charakteristiky mazacích práškov [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD. - Trnava: MTF, STU, 2018. 75 s. Táto práca sa venuje problematike prachu v priemysle. Je zameraná na zistenie výbušných parametrov práškového mazadla, ktoré sa používa pri výrobe oceľových drôtov. Prvá kapitola sa zaoberá teóriou požiarno-technických a bezpečnostných charakteristík látok. Druhá kapitola je zameraná na problematiku prachov v priemysle, je zameraná na teoretické vedomosti v oblasti problematiky prachu v pracovnom prostredí. V tretej kapitole sa venujeme protivýbuchovej prevencii a popisujeme legislatívne požiadavky vo výbuchovej prevencii platné v Slovenskej republike. Vo štvrtej kapitole tejto práce sa venujeme aplikácii mazacích práškov vo výrobnom procese. Piata kapitola je zameraná na meranie výbuchových parametrov vybraného mazadla a zhrnutie zistení merania, čo priamo využijeme v šiestej kapitole, v ktorej sú navrhnuté opatrenia na zvýšenie protivýbuchovej prevencie.
Key words:Bezpečnosť, Riziko, Nebezpečenstvo, Výbuch, Požiar, Prevencia, Prach, Mazadlo, Ochrana zdravia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited