Jan 23, 2020   3:10 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety Management System Development
Written by (author): Ing. Roman Kusý
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Garaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vypracovanie systému riadenia bezpečnosti
Summary:Práca sa zaoberá vypracovaním systému riadenia bezpečnosti v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. resp. zapracovaním činností v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, ktoré sa v zmysle uvedeného systému vykonávajú. Úvod je venovaný legislatíve v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, bezpečnostnej politike spoločnosti, opisuje povinnosti dopravcu vzťahujúce sa k zásadám dodržiavania bezpečnosti a bezpečnostným predpisom v zmysle platnej legislatívy. Ďalšia časť bakalárskej práce je venovaná legislatívnym požiadavkám na zavedenie systému riadenia bezpečnosti, opisom jednotlivých bezpečnostných cieľov, identifikáciou rizík v osobnej železničnej doprave a vysvetlením príčin vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí. Ďalej sú v práci popísané činnosti, povinnosti a postupy spojené s vyšetrovaním nehôd a mimoriadnych udalostí v železničnej doprave. Posledná časť je venovaná riešeniu otázok súvisiacich s riadením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, politikou spoločnosti v tejto oblasti, vzdelávaniu a postupom vyrozumievania, vyšetrovania pracovných úrazov a ublížení na zdraví cestujúcich. Záverečná časť hodnotí zavedený systém, prípadné návrhy na jeho zdokonalenie a doplnenie o nové poznatky.
Key words:nehoda, systém riadenia bezpečnosti, mimoriadna udalosť, železničná doprava


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited