Jan 25, 2020   9:16 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of risk by What-if? and Checklist methods
Written by (author): Ing. Michal Belčík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík metódami What-if? a Checklist
Summary:BELČÍK, Michal: Analýza rizík metódami What-if? a Checklist [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD.- Trnava: MTF STU, 2010. 47 s. Práca sa zaoberá základnými metódami analýzy rizík What-if?, Checklist a ich kombináciou v podobe metódy What-if?/Checklist. Cieľom je vybrané metódy charakterizovať, aplikovať na vybraný systém, na základe teoretických a praktických poznatkov metódy porovnať a stanoviť vhodnosť ich použitia. V teoretickej časti je každá metóda všeobecne charakterizovaná princípom na akom pracuje, požiadavkami na jej realizáciu a postupom pri analýze. V praktickej časti práce bol popísaný vybraný systém spolu so zoznamom povinností zamestnancov, zákazmi na pracovisku a popisom pracovného postupu želatinácie nitrocelulózy. Tento systém bol ďalej analyzovaný aplikovaním spomenutých techník. Po analýze boli metódy na základe teoretických i praktických poznatkov navzájom porovnané z hľadiska použiteľnosti, časovej a personálnej náročnosti na analýzu. Na základe porovnaní bola stanovená za najuniverzálnejšiu metódu metóda What-if?, za najmenej personálne náročnú metódu metóda Checklist a za metódu s najvyššou úrovňou kvality analýzy metóda What-if?/Checklist. Z časového hľadiska bola na základe priemerných časov analýzy stanovená metóda Checklist za najmenej náročnú, za ňou nasledujú metódy What-if?/Checklist a What-if? pri analýze malého systému alebo What-if? a What-if?/Checklist pri veľkom procese.
Key words:What-if, Checklist, What-if?/Checklist, analýza, porovnanie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited