Jan 19, 2020   4:46 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Risks of chemicals and their elimination
Written by (author): Ing. Oľga Vretenárová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Martina Buštorová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riziká chemických látok a ich eliminácia
Summary:VRETENÁROVÁ, Oľga: Riziká chemických látok a ich eliminácia. [Bakalárska práca] / Oľga Vretenárová -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave. Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. - Vedúci: Ing. Richard Kuracina, Ph.D. -- Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. -- Trnava: MTF STU, 2010. 59 s. Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie s problematikou evidovania a bezpečného používania chemických látok, ich eliminácia a zohľadnenie rizík chemických látok. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá časť je o popise národnej legislatívy v oblasti chemických látok, ktorá zahŕňa základné pojmy: chemická látka, chemické látky a prípravky, karta bezpečnostných údajov. Druhá časť obsahuje popis systému REACH a jeho fungovanie. V tretej časti je opísaný globálny harmonizovaný systém, jeho charakteristika, fungovanie, história, označovanie. Štvrtá časť je venovaná popisu a rozdeleniu chemických látok na základe ich vlastností. V piatej kapitole sa venujeme meraniu v nábytkárskej dielni. Stanovujeme hmotnostnú koncentráciu prchavých látok v pracovnom ovzduší lepiacej dielni. Namerané hodnoty porovnávame s priemernými celozmenovými koncentráciami organických látok v dýchacej zóne pracovníkov. Práca poukazuje na dôležitosť dodržiavania najvyššie prípustných expozičných limitov v pracovnom prostredí pracovníkov.
Key words:Popis národnej legislatívy, REACH, GHS, Vlastnosti a nebezpečenstvá chemických látok

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Firma, ktorej bolo uskutočnené meranie v praktickej časti si nepraje aby boli údaje sprístupnené. Bolo to podmienkou..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited