Jan 23, 2020   2:28 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security on high voltage and work on the B-command
Written by (author): Ing. Maroš Holec
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť na zariadeniach vysokého napätia a práca na B- príkaz
Summary:V nasledujúcej písomnej časti by som rád oboznámil čitateľov o zámere mojej bakalárskej práce. Úvodom teoretickej časti sa zaoberám zhodnotením nebezpečenstiev a stručným oboznámením s elektrickým zariadením a jeho vlastnosťami, elektrickým úrazom a ochranou pred ním. Objasňujem problematiku bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach vysokého, veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia, bezpečnostnými predpismi pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a s nimi spojené technické a organizačné opatrenia na zaistenie BOZP. Ďalej sa zaoberám "B- príkazom" písomným dokumentom o nariadených technických a organizačných opatreniach slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti pri práci na elektrických zariadeniach alebo v ich blízkosti. V praktickej časti sa venujem energetickému priemyslu, jeho hlavným častiam a stručnou charakteristikou výroby elektrickej energie a s ňou spojenými rizikami, konštrukčným vyhotovením, technickými parametrami a požiadavkami na bezpečnosť a prevádzku. Ďalej sa zaoberám samostatným riešením rozdelenia pasívnej a aktívnej ochrany, organizáciou súčasného stavu prác na elektrickom zariadení a používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov. V závere tejto práce je zhodnotenie bezpečnosti ochrany zdravia pri prácach na vysokom, veľmi vysokom a zvlášť vysokom napätí a identifikácia rizík súvisiacich s týmito prácami, ktoré porovnávam s technickou prevádzkovou dokumentáciou.
Key words:bezpečnosť, B- príkaz, elektrozariadenie, OOPP, ochrana

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited