Jan 20, 2020   7:30 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:OSH lead rechargeable batteries and electrical equipment energized
Written by (author): Ing. Vladimír Vidlička
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť práce na olovených akumulátorových batériách a elektrických zariadeniach pod napätím
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou rizík pri prevádzkovaní akumulátorových batérií, ich údržbe a špecifikáciou technických a prevádzkových opatrení a použití OOPP. Olovené akumulátorové batérie využívané ako záložné zdroje pre napájanie dôležitých elektrických zariadení predstavujú svojou konštrukciou riziko nielen pre pracovný personál, ale aj pre životné prostredie. V prvých dvoch častiach práce popisujem v teoretickej rovine práce na elektrických zariadeniach, popisujem požiadavky na odbornosť pracovníkov pracujúcich na týchto zariadeniach, riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom a formy prvej pomoci pri vzniknutom úraze elektrickým prúdom, požiadavky na BOZP dané legislatívou a metódy identifikácie rizík. V tretej časti opisujem olovené akumulátorové batérie a elektrické zariadenia s nimi spolupracujúce ako technologický celok, ich konštrukčné vyhotovenie, technické parametre, bezpečnostné požiadavky, požiadavky na prevádzku a údržbu zariadenia. V ďalších častiach mojej práce sa zaoberám konkrétnymi prácami na tomto zariadení, identifikáciou rizík pri práci na popisovaných zariadeniach, špecifikujem odporúčané bezpečnostné opatrenia a ich aplikáciu do praxe. V závere práce porovnávam identifikované riziká hroziace pri prácach na danom zariadení s rizikami špecifikovanými v technickej dokumentácii a hodnotím použitie prvkov BOZP a prostriedkov OOPP.
Key words:OOPP, BOZP, elektrické zariadenie, riziko, úraz elektrickým prúdom

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited