Jan 19, 2020   4:46 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Risk managment at work in Slovak shipyard in Komárno SpA Bratislava
Written by (author): Ing. Anita Mitašová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie rizík pri práci v podniku Slovenské lodenice Komárno
Summary:MITAŠOVÁ, Anita: Riadenie rizík pri práci v podniku Slovenské lodenice Komárno, a. s. Bratislava [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2011, 51 s. Kľúčové slová: riadenie rizika, analýza rizika, opatrenia Samotný názov práce " Riadenie rizík pri práci v podniku SLKB ", nám objasňuje obsahovú stránku mojej bakalárskej práce, ktorá sa skladá z piatich nosných kapitol. Na úvod zdôvodňujem, prečo je dôležité riadiť riziká pri práci a aké sú povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z platnej legislatívy. V prvej kapitole venujem pozornosť procesu riadenia rizika, popisujem a vysvetľujem jeho jednotlivé zložky z hľadiska teoretického poznania v tejto oblasti. Taktiež tu spomínam dôležitý prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z pohľadu v systéme človek - stroj - prostredie. V druhej kapitole uvádzam charakteristiku podniku Slovenské lodenice v Komárne, charakterizujem tu aj vybranú profesiu v tomto podniku, ako aj určenú metódu analýzy rizika s názvom Hazard and Operability Study -- HAZOP, čo znamená štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti. Tretia kapitola slúži na objasnenie cieľov tejto bakalárskej práce. Štvrtú kapitolu budem venovať samotnej analýze vybranej profesie metódou HAZOP a zhodnoteniu výsledkov tejto analýzy. V piatej kapitole sa zameriam na návrh opatrení, ak to bude potrebné. V závere budú zhrnuté prínosy tejto práce pre proces riadenia rizika v danom podniku.
Key words:riadenie rizika, analýza rizika, opatrenia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited