Jan 19, 2020   6:06 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Labour safety in maintenance and repair activities within profession of mechanic for control and management system
Written by (author): Ing. Roman Mikulčík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť práce pri údržbársko-opravárenských činnostiach v profesii mechanik systému kontroly a riadenia
Summary:MIKULČÍK, Roman: Bezpečnosť práce pri údržbársko-opravárenských činnostiach v profesii mechanik systému kontroly a riadenia[Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Ing. Richard Kuracina PhD., - Trnava: MTF STU, 2012,62s. Cieľom bakalárskej práce je pomocou metódy FMEA a metódy Check listu analyzovať riziká počas údržbársko-opravárenskej činnosti na čerpadle BQDV a na základe analýzy navrhnúť riešenia na zdokonalenie bezpečnosti pri údržbe a oprave. Bakalárska práca pozostáva z piatich kapitol. Prvá kapitola vysvetľuje problematiku údržbársko-opravárenskej činnosti a venuje sa rozdeleniu údržby a procesu plánovania. Charakterizuje profesiu mechanika SKR, definuje príslušné povinnosti, zodpovednosti a opatrenia týkajúce sa bezpečnosti pri práci na zariadeniach počas údržby. Druhá kapitola podrobne popisuje postup údržbársko-opravárenských činností mechanika SKR na príklade čerpadla BQDV. V tretej časti sa analyzujú jednotlivé rizikátechnologického postupu údržbársko-opravárenských prác na čerpadle BQDV pomocou analýzy metód FMEA aCheck list. Na základe vypracovaných analýz sú v štvrtej kapitole predložené návrhy na zlepšenie bezpečnosti opravy a údržby na čerpadle v profesii mechanika SKR. Piata kapitola hodnotí vhodnosť použitiajednotlivých metód z hľadiska odhaľovania nedostatkov v procese zvyšovania bezpečnosti údržbársko-opravárenských prác na čerpadle BQDV.
Key words:oprava a údržba, čerpadlo BQDV, systém kontroly a riadenia, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited