Jan 23, 2020   3:26 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring the safety of the blasting
Written by (author): Ing. Michaela Jančeková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie bezpečnosti pri trhacích prácach v kameňolome
Summary:JANČEKOVÁ, Michaela: Sledovanie bezpečnosti pri trhacích prácach. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Vedúci práce: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012. 54 s. Bakalárska práca sa zaoberá sledovaním bezpečnosti pri trhacích prácach v kameňolome SLOVSKAL s. r.o., Krnča. Práca je rozdelená do piatich základných častí. V prvej časti práce som definovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a jej súčasný stav v Slovenskej republike. Druhá časť opisuje ťažobný priemysel ako aj históriu a význam Hlavného a obvodných banských úradov. Tretia časť prezentuje pojem trhacie práce, legislatíva v tejto oblasti a škodlivé účinky prác a ďalej som sa tu zamerala na charakteristiku vybraného podniku. Tieto časti bakalárskej práce som vypracovala pomocou dostupných zdrojov a literatúry uvedených v práci. V praktickej časti, teda štvrtej kapitole som opisovala vybranú metódu na analýzu rizík, účel tejto metódy a štúdie. V tejto kapitole som ešte vypracovala analýzu rizík vybraných úkonov pri trhacích prácach pomocou metódy HAZOP. V poslednej kapitole sú zhrnuté výsledky danej analýzy. Popísala som v nej najväčšie a najmenšie riziká vo vybranom kameňolome a aké opatrenia je potrebné spraviť na ich zníženie.
Key words:ochrana zdravia, nebezpečenstvo, trhacie práce, výbušnina, bezpečnosť práce, kameňolom SLOVSKAL, s. r. o

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited