Jan 28, 2020   1:35 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risk Analysis of an Accident - a Train Crash at Žilina Train Station
Written by (author): Ing. Roman Kusý
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík vzniku nehody - zrážka vlaku v železničnej stanici Žilina
Summary:Diplomová práca sa v úvodnej teoretickej časti zaoberá popisom právnych noriem v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, popisom jednotlivých kategórií nehôd a teórie procesu riadenia rizík s uvedením základných pojmov vo vzťahu k dopravnému riziku a popisom vhodných metód. Obsahom praktickej časti je opis analýzy rizík spojených so vznikom nehôd v ŽST Žilina a návrh možných opatrení. Cieľom diplomovej práce je vytvoriť model hodnotenia rizík iniciačných udalostí vzniku nehôd za účelom preukázania splnenia bezpečnostných cieľov v zmysle nariadenia (ES) Komisie č. 352/2009 z 24. apríla 2009 o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík. Na základe získaných poznatkov stanoviť tolerancie rizika a definovať nový model výpočtu rizika vzniku jednotlivých druhov nehôd zvolenou metódou.
Key words:analýza rizík, riadenie rizík, iniciačná udalosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited