Jan 19, 2020   5:47 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Calculation of parameters of explosions
Written by (author): Ing. Zuzana Kriaková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výpočet parametrov výbuchov
Summary:Cieľom mojej práce je definovanie pojmov výbušnina, výbuch a porovnanie vypočítaných parametrov s reálnymi hodnotami, ktoré boli stanovené experimentálne. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám, ktoré poskytujú práci základ, z ktorého vychádza neskoršie skúmanie vlastností výbušnín. Druhá časť sa venuje popisu jednotlivých výbušných dejov, ktorými sú: výbuch, vnútorný výbuch, tepelný výbuch, výbuchy neohraničeného oblaku pár, samotné využitie výbuchov v praxi, rázové vlny a tiež fragmentácia. V tretej časti práce sú matematickými vzťahmi charakterizované výbušné deje, ktoré sú teoreticky spracované v druhej časti. Štvrtá časť práce je venovaná samotnému výpočtu parametrov výbuchov vybraných látok. Vybranými látkami sú trinitrotoluén, nitroglycerin, pentarythrittetranitrát (pentrit) a hexogen. Matematicky stanovovanými parametrami sú detonačná rýchlosť a detonačný tlak, ktorý vzniká pri detonačnej rýchlosti. Piata časť je zameraná na porovnanie a zhodnotenie vypočítaných parametrov vybraných látok s reálnymi hodnotami stanovenými experimentálne.
Key words:výbušnina, hlavné charakteristiky výbušnín, výbuch, detonačná rýchlosť, detonačný tlak, trinitrotoluén, nitroglycerin, pentarythrittetranitrát, hexogen

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited