Jan 28, 2020   1:29 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Acceptable recommendations and corrective measures in risk analysis
Written by (author): Ing. Ján Krásničan
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Marek Orság
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Akceptovateľné odporúčania a nápravné opatrenia v analýze rizík
Summary:Práca sa zaoberá analýzou rizík posudzovaného systému, ktorým bol výbuch potrubia vysokopecného plynu vo VSŽ Košice v roku 1995 a návrhom nápravných opatrení. Teoretická časť je venovaná opisu vyšetrovacích nástrojov používaných pri analýze rizík. Cieľom teoretickej časti bolo oboznámenie sa a osvojenie si rôznych metód používaných pri posudzovaní rizík a ich využitie pri vytváraní nápravných opatrení posudzovaného systému. Experimentálna časť je zameraná na opis vybraného systému, aké udalostí predchádzali havárii, akým spôsobom došlo k výbuch potrubia s vysokopecným plynom a čo bolo príčinou tohto výbuchu. Na analýzu havárie boli použité dve metódy. Prvou bola deduktívna metóda stromom porúch (FTA) a druhou bola metóda štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (HAZOP). Výsledky analýzy boli použité pri návrhu akceptovateľných odporúčaní a možnej realizácii nápravných opatrení.
Key words:akceptovateľné odporúčania, analýza rizika, metódy analýzy rizika, nápravné opatrenia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited