Jan 20, 2020   7:49 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation method and system accidents Human Reliability Analysis Event Tree Technique.
Written by (author): Ing. Viera Tajnayová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza nehôd a systémov metódou Human Reliability Analysis Event Tree Technique
Summary:TAJNAYOVÁ, Viera: Hodnotenie nehôd a systémov metódou Human Reliability Analysis Event Tree Technique. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD.- Trnava: MtF STU, 2010. 60 s. Kľúčové slová : ľudský faktor, ľudská chyba, ľudská spoľahlivosť Cieľom mojej diplomovej práce je aplikácia metódy analýzy ľudskej spoľahlivosti. V teoretickej časti práce som sa venovala základným pojmom a legislatívnym predpisom z oblasti bezpečnosti práce. Táto časť sa opiera najmä o zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V druhej časti teórie som sa zamerala na pojem ľudský faktor, metódy používané na hodnotenie ľudského činiteľa. V druhej časti teórie som sa zamerala na opis metódy Human Reliability Analysis Event Tree Technique. V praktickej časti som sa venovala opisu havárie a aplikácii metódy ľudskej spoľahlivosti. V poslednej časti som sa venovala posúdeniu výhod a nevýhod metódy pre hodnotenie ľudského faktora.
Key words:ľudská spoľahlivosť, ľudský faktor, ľudská chyba

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited