Jan 23, 2020   2:50 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement properties of hazardous substances basic character
Written by (author): Ing. Simona Dzíbelová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie vlastností nebezpečných látok zásaditého charakteru
Summary:DZÍBELOVÁ, Simona: Meranie vlastností nebezpečných látok zásaditého charakteru [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. - Školiteľ: Ing. Richard Kuracina PhD. - Trnava: MTF STU, 2013. 58 s. Cieľom bakalárskej práce je zmerať vybrané vlastnosti bežne dostupných látok širokej verejnosti a porovnať tieto hodnoty s hodnotami uvádzanými v karte bezpečnostných údajov a vyhodnotiť či údaje v karte sú naozaj pravdivé a zodpovedajú skutočným vlastnostiam daných látok. Prvá kapitola práce je zameraná na teoretickú charakteristiku nebezpečných látok, ich vlastnosti, označovanie a limitné hodnoty, na cesty vstupu škodlivín do organizmu a bežne dostupné nebezpečné látky. V druhej kapitole sa zaoberáme kartou bezpečnostných údajov a jej náležitosťami, ako aj detailným popisom jednotlivých jej častí. Tretia kapitola popisuje jednotlivé metódy pre stanovenie vlastností nebezpečných látok ako sú teplota topenia a tuhnutia, teplota varu, relatívna hustota, tlak pár, viskozita a hodnota pH. V analytickej časti sa zaoberáme konkrétnymi meraniami vybraných vlastností výrobkov zásaditého charakteru, ktoré obsahujú nebezpečné látky. Posledná piata kapitola porovnáva nami namerané hodnoty s hodnotami udávanými v karte bezpečnostných údajov a vyhodnocuje tieto merania.
Key words:karta bezpečnostných údajov, nebezpečné látky, zloženie, meranie vlastností, viskozita, hustota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited