Jan 23, 2020   4:22 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The risk analysis by method Cause-consequence analysis
Written by (author): Ing. Oľga Vretenárová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík metódou Cause-Consequence Analysis
Summary:Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s analýzou príčin a následkov (CCA), jej zložkami a fungovaním pri riadení rizík. Ďalším cieľom bolo popísanie zostavenia kon-štrukcie metódy a jej uplatnenie v praxi. Práca je rozdelená do deviatich kapitol. Prvá časť je venovaná opisu analýzy, jej účelu, druhov výsledkov a histórii analýzy. V druhej časti opisujem konštrukciu diagramu, použí-vané symboly pri tvorbe diagramu a pravidlá pre konštrukciu a kvantifikáciu diagramu. V tretej časti je popísaná analýza "Motýlik". Táto technika sa používa pre generovanie grafických diagramov, ktoré vo výslednici majú tvar motýlika. V štvrtej kapitole sa venu-jeme stupňu vysokej ochrany integrity -- High-integrity protection system (HIPS). Je to jednoducho aplikovateľná technika. V kapitole je zobrazená schéma zostavenia a popísané zostavenie HIPS systému pre analýzu CCA, ako aj strom porúch pre HIPS a ESD sys-tém/subsystém. V piatej, šiestej a siedmej kapitole približujeme analýzy HAZOP, FTA a FMEA, v ktorých sa pre doplnenie aplikuje analýza príčin a následkov. V ďalšej kapitole je popísaný vybraný systém. Nasleduje analýza vybraného systému a jeho zhodnotenie.
Key words:CCA, Analýza, Postup, Základné princípy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited