Jan 23, 2020   4:24 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety in the use of renewable energy sources for biogas production
Written by (author): Ing. Monika Bobušová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioplynu
Summary:Cieľom tejto práce je vhodnou metódou analyzovať riziká zariadenia na výrobu bioplynu, fermentoru. Toto zariadenie je používané v chemickom laboratóriu v priestoroch Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva MTF STU v Trnave. Výsledkom analýzy rizík sú navrhnuté opatrenia, pomocou ktorých je možné zistené riziká riadiť a zabezpečiť tak bezpečný proces výroby bioplynu. Táto práca je členená do 4 kapitol, ktoré obsahovo napĺňajú body vytýčené v zadaní tejto práce. Prvá kapitola uvádza do problému, ktorý predstavuje využívanie primárnych energetických zdrojov a ponúka alternatívu vo využívaní a spotrebe obnoviteľných zdrojov energie. Ďalej bližšie oboznamuje s jednotlivými formami zelenej energie, pričom sa zameriava na využitie biomasy. Druhá kapitola predstavuje bioplyn ako výhodnú formu využitia energie biomasy. Opisuje biochemický proces jeho výroby a tiež technologické prvky, ktoré sa na výrobe podieľajú. V závere kapitoly je detailnejšie opísaný fermentor, ktorý je najdôležitejším prvkom pri výrobe. Tretia kapitola sa všeobecne zaoberá metódami analýzy rizika, vyberá vhodné metódy pre analýzu rizík daného fermentora a bližšie opisuje ich použitie. Štvrtá kapitola obsahuje rozbor výsledkov analýzy FTA a HAZOP vo forme tabuliek a záverov, ktoré z nich plynú. Tiež sú tu navrhnuté vhodné opatrenia a odporúčania, ktorými je možné predchádzať vzniku nežiaducich udalostí, ktoré ohrozujú spoľahlivosť zariadenia, bezpečnosť ľudí a aj ekonomický profit.
Key words:obnoviteľné zdroje energie, biomasa, bioplyn, analýza rizík, analýza stromom porúch (FTA), analýza metódou HAZOP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited