Jan 20, 2020   6:05 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Work safety in the exercise of revision electrical equipments
Written by (author): Ing. Martin Bednárik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnost pri práci pri vykonávaní revízií elektrických zariadení
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti práce na vyhradených elektrických zariadeniach pri vykonávaní odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení. Zameraná je na vykonávanie elektrických revízií, čiže meranie a kontrolu elektrických zariadení. Revízie sú nevyhnutnosťou z hľadiska zabezpečenia zariadení tak, aby neohrozovali okolité prostredie, obsluhu ani osoby, pohybujúce sa v ich blízkosti. Cieľom práce je analýza a popísanie možných rizík a ohrození pri týchto skúškach, ako aj identifikácia odporúčaní obmedzujúcich ohrozenia. Práca sa zaoberá aj históriou a súčasným stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj vyhliadkami do budúcnosti vzhľadom na rýchly vývoj nových zariadení.Poukazuje na význam manažmentu rizika v praxi. Zameriava sa na identifikáciu silných a slabých stránok, identifikuje možné ohrozenia a poukazuje na príležitosti. Ambíciou je načrtnúť možnosti eliminácie nedostatkov a vyhľadať možnosti na posilnenie príležitostí, vyhľadáva možností a spôsoby práce, ktoré napomôžu zvýšeniu bezpečnosti práce pri vykonávaní odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení. Výsledkom má byť čo najväčšia eliminácia možností vzniku úrazu elektrickým prúdom, ako aj vylúčenie finančných, hospodárskych strát a škôd na majetku. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky, široký rozsah technických zariadení a ich špecifickosť, som sa rozhodol zamerať sa na vyhradené elektrické zariadenie, elektrický stroj, vibračný lis betónových tvárnic, umiestnený vo vonkajšom prostredí. V mojej práci je popísaná východisková revízia, pri ktorej je využitá analýza rizík v oblasti elektrotechniky z hľadiska revízneho technika. Po vykonaní priamych meraní a získaní ich výsledkov uvádzam niekoľko návrhov a odporúčaní na zabezpečenie ochrany pred úrazom.
Key words:Revízia, Bezpečnosť, Elektrické zariadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited