Jan 23, 2020   3:12 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for reduction of radiant exposure of personnel caused by combustion of ionites at BSC RAO.
Written by (author): Ing. Alena Fridrichová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh úprav na zníženie dávkového príkonu personálu vyvolaného spaľovaním ionexov na BSC RAO
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť opatrenia na zníženie dávkového príkonu exponovaných zariadení spaľovne rádioaktívnych odpadov. V teoretickej časti práce je popísaná spaľovňa po rekonštrukcii, ktorá okrem zmeny technológie spaľovania, chladenia a čistenia spalín zahŕňala aj zmenu spaľovacieho média. Rekonštrukcia bola technicky rozsiahlejšieho a zásadnejšieho charakteru a boli prijaté také technické riešenia, ktoré umožnili začať spaľovať okrem pevných a kvapalných rádioaktívnych odpadov aj suspenziu vody a vysýtených ionexov. Počas komplexného vyskúšania spaľovne sa kumulovali najväčšie dávkové príkony pod regeneračným rukávovým filtrom, chladičom a dopravníkom popola. Experimentálna aj výpočtová časť je zameraná na návrh opatrení pre exponované zariadenia spaľovne, výber optimálneho variantu oklepávačov a návrh tienenia.
Key words:rádioaktivita, spaľovanie ionexov a rádioaktívnych odpadov, tienenie, dávkový príkon

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited