7. 6. 2020  4:15 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     Výučba
     
     Projekty     
     Orgány
     
     

Obmedziť na:rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
2
KEGAspoluriešiteľ01.01.201331.12.2015
3
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.200831.12.2010
4
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2018
5 Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch.
KEGA
spoluriešiteľ01.01.2010
31.12.2011
6
D. PangrácováMladý výskumníkriešiteľ22.03.2017
31.12.2017
7
M. Soldán
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2018
31.12.2021
8R. KuracinaKEGAzodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
9P. Rantuch
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ01.06.2017
31.05.2018
10 Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcov
APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2013
11
OP VaI
riešiteľ
01.09.2017
31.08.2021
12 Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014M. Rusko
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2017
13A. Michalíková
APVV - Program LPP
spoluriešiteľ01.04.2008
30.09.2011
14
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2018
31.12.2021
15
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2019
30.06.2023
16 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachovVEGAspoluriešiteľ
01.01.2020
31.12.2023
17APVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ24.10.201330.09.2017
18 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charaktetistík priemyselných prachov a horľavých plynovVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201731.12.2020
19
 Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkovJ. Martinka
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.2017
30.06.2021
20
 Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostrediainštitucionálny projektspoluriešiteľ01.04.201631.05.2017
21
 Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie.M. Sirotiak
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
22 Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubiciinštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ
01.06.2017
31.12.2017
23
 Termická stabilita kompozitných materiálov na báze drevaR. KuracinaAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ01.07.202030.06.2024
24O. Moravčík
APVV - Program LPP
spoluriešiteľ
27.10.2006
31.10.2009
25SOP Ľudské zdroje
riešiteľ
01.10.2013
30.09.2015
26
 Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózyK. Balog
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
27 Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejovJ. Martinka
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.201530.06.2019
28 Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorovM. Soldán
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2009
31.12.2011
29R. Kuracinainštitucionálny projektzodpovedný riešiteľ
06.05.2019
31.10.2020
30 Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynovR. Kuracinainštitucionálny projektzodpovedný riešiteľ16.04.2018
31.12.2018
31 Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnostiJ. Martinka
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
32
 Zlepšovanie vedomostnej úrovne študentov I. a II. stupňa VŠ štúdia študijného programu Integrovaná bezpečnosť v predmetoch jadra študijného odboru BOZP implementáciou inovatívnych virtuálnych laboratórií do vyučovacieho procesu
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
33M. DománkováVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne