Jun 19, 2019   8:44 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Drahňovský, PhD.
Identification number: 38290
University e-mail: drahnovsky [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The proposal for the TPM implementation and application improvement with a view to the production sustainability in the industrial enterprises in SR
Written by (author): Ing. Juraj Drahňovský, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdokonalenia implementácie a aplikácie TPM so zameraním na udržateľnosť výroby v priemyselných podnikoch v SR
Summary:Predložená dizertačná práca sa zaoberá systémom Totálne produktívnej údržby, ktorý je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších údržbárskych systémov v priemyselných podnikoch na Slovensku. Hlavným cieľom DDP je na základe získaných teoretických poznatkov a na základe nedostatkov zistených pri komplexnej analýze súčasného stavu navrhnúť zmeny v súčasnej metodike implementácie a aplikácie TPM v priemyselných podnikoch v SR. Doktorandská dizertačná práca vychádza z teoretických charakteristík systému TPM v nadväznosti na udržateľnosť výroby. Potom nasleduje komplexná analýza súčasného stavu a po identifikácii hlavných nedostatkov vyplývajúcich z analýzy sú v práci sformulované návrhy zdokonalenia implementácie a aplikácie systému TPM so zameraním na udržateľnosť výroby. V závere sú zhrnuté prínosy jednak pre teóriu, jednak pre prax.
Key words:pravidelná kontrola, motivácia, celková efektívnosť zariadení, Totálne produktívna údržba, udržateľná výroba, autonómna údržba, piliere TPM


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited