Jan 28, 2020   2:13 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Natália Horňáková, PhD.
Identification number: 38384
University e-mail: natalia.hornakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:A proposal of methodology for developing a logistics strategy for industrial companies in Slovakia
Written by (author): Ing. Natália Horňáková, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky tvorby logistickej stratégie priemyselných podnikov na Slovensku
Summary:Dizertačná práca je orientovaná na problematiku logistickej stratégie priemyselných podnikov na Slovensku. Hlavným cieľom dizertačnej práce je na základe teoretických poznatkov získaných štúdiom domácej a zahraničnej literatúry a analýzy súčasného stavu problematiky logistických stratégií priemyselných podnikov pôsobiacich na Slovensku, ako aj prieskumov realizovaných v zahraničí, navrhnúť metodiku tvorby logistickej stratégie priemyselných podnikov na Slovensku. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská v oblasti logistiky, podnikovej stratégie a logistickej stratégie. V druhej kapitole je stanovený hlavný cieľ a čiastkové ciele dizertačnej práce, hypotézy a navrhnutý postup riešenia dizertačnej práce. Tretia kapitola je venovaná analýze súčasného stavu riešenej problematiky logistickej stratégie na Slovensku a v zahraničí na základe dotazníkového prieskumu, rozhovorov a dostupných výsledkov analýz realizovaných v zahraničí. V štvrtej kapitole je na základe teoretických východísk a výsledkov analýzy súčasného stavu navrhnutá metodika tvorby logistickej stratégie. Piata a zároveň posledná kapitola opisuje prínosy dizertačnej práce pre teóriu a podnikovú prax.
Key words:podniková stratégia, logistická stratégia, logistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited