26. 1. 2020  18:54 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Identifikační číslo: 3843
Univerzitní e-mail: qfrollo [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) za použitia magnetických kvapalín v štruktúre nanočastíc ako kontrastného média.
Autor: Ing. Daniel Gogola, PhD.
Pracoviště: Ústav elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) za použitia magnetických kvapalín v štruktúre nanočastíc ako kontrastného média.
Abstrakt:Medzi prvoradé ciele modernej medicíny patrí snaha diagnostikovať ochorenia v rannom štádiu, teda v čase, kedy je ochorenie ešte možné zvrátiť alebo aspoň spomaliť jeho vývoj doručením liečiva na správne miesto, v správnej dávke a v správnom čase a tak znížiť nežiaduci dopad liečby na zdravé tkanivové štruktúry znížením celkovej toxicity liečby. Prostriedkom na splnenie vyššie uvedených cieľov by mohol byť výskum magnetických nanočastíc, ktoré je možné syntetizovať s vysokou monodisperziou, využitím závislosti ich fyzikálnych vlastností od veľkosti častíc. Častice je možné ďalej povrchovo upravovať na dosiahnutie vhodnej biokompatibility a optimalizovať ich magnetické vlastnosti tak, aby boli vhodné ako pre diagnostické tak aj pre terapeutické aplikácie. Súčasné výrobné techniky umožňujú syntetizovať nanočastice s pomerne presnými rozmermi, čo následne umožňuje vysokú mieru interakcie s rozličnými typmi biomolekúl. Nanočastice môžu byť viazané na vybrané biologické štruktúry, akými sú napríklad proteíny (5-50 nm), gény (10- 100 nm) a vírusy (20-450 nm). Nanočastice taktiež dokážu interagovať s receptormi buniek, alebo do buniek prenikať (10-100 um). Predložená práca je preto zameraná na výskum vlastností magnetických nanočastíc, ich správanie sa vo vonkajšom magnetickom poli a ich vplyv na obraz pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou. V práci je ďalej popísaný návrh supravodivého snímača pre zobrazovanie magnetických nanočastíc pomocou magnetickej rezonancie. Návrh snímača pozostáva z návrhu predzosilňovača s vysokou vstupnou impedanciou a z návrhu samotnej prijímacej cievky z vysokoteplotného supravodiča. Z MR snímok nameraných vyvíjaným snímačom bolo pozorované zlepšenie SNR, ktoré dosiahlo 2,67 krát vyššiu hodnotu po schladení medenej cievky na 77 K oproti tej istej cievke pri izbovej teplote. V prípade vysokoteplotne supravodivej (HTS) cievky bolo dosiahnuté SNR 52,9 čo je 3,6 krát viac ako pri nechladenej medenej cievke a 1,4 krát viac ako pri schladenej medenej cievke. V práci sú ďalej skúmané vlastnosti kontrastných látok s pozitívnym kontrastom na štandardne klinicky používaných MR tomografoch s poliami 1,5 T, 3 T a 7 T. Výsledky dosiahnuté v tejto práci v oblasti vývoja HTS snímačov majú potenciál prispieť ku skvalitneniu a zrýchleniu MR zobrazovania. Výsledky v prípade skúmania relaxivity kontrastných látok majú vplyv na presnosť diagnostiky ochorení. Výsledky simulácii a experimentov v oblasti magnetických kvapalín nájdu uplatnenie v ich ďalšom výskume a využitia v oblasti MRI.
Klíčová slova:magnetické nanočastice, magnetická rezonancia, zobrazovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně