Feb 25, 2020   11:21 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Identification number: 3843
University e-mail: qfrollo [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Imaging methods based on nuclear magnetic resonance (NMR) using magnetic liquids in a structure of nanoparticles as a contrast media.
Written by (author): Ing. Daniel Gogola, PhD.
Department: Institute of Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Opponent 1:doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.
Opponent 2:prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) za použitia magnetických kvapalín v štruktúre nanočastíc ako kontrastného média.
Summary:Medzi prvoradé ciele modernej medicíny patrí snaha diagnostikovať ochorenia v rannom štádiu, teda v čase, kedy je ochorenie ešte možné zvrátiť alebo aspoň spomaliť jeho vývoj doručením liečiva na správne miesto, v správnej dávke a v správnom čase a tak znížiť nežiaduci dopad liečby na zdravé tkanivové štruktúry znížením celkovej toxicity liečby. Prostriedkom na splnenie vyššie uvedených cieľov by mohol byť výskum magnetických nanočastíc, ktoré je možné syntetizovať s vysokou monodisperziou, využitím závislosti ich fyzikálnych vlastností od veľkosti častíc. Častice je možné ďalej povrchovo upravovať na dosiahnutie vhodnej biokompatibility a optimalizovať ich magnetické vlastnosti tak, aby boli vhodné ako pre diagnostické tak aj pre terapeutické aplikácie. Súčasné výrobné techniky umožňujú syntetizovať nanočastice s pomerne presnými rozmermi, čo následne umožňuje vysokú mieru interakcie s rozličnými typmi biomolekúl. Nanočastice môžu byť viazané na vybrané biologické štruktúry, akými sú napríklad proteíny (5-50 nm), gény (10- 100 nm) a vírusy (20-450 nm). Nanočastice taktiež dokážu interagovať s receptormi buniek, alebo do buniek prenikať (10-100 um). Predložená práca je preto zameraná na výskum vlastností magnetických nanočastíc, ich správanie sa vo vonkajšom magnetickom poli a ich vplyv na obraz pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou. V práci je ďalej popísaný návrh supravodivého snímača pre zobrazovanie magnetických nanočastíc pomocou magnetickej rezonancie. Návrh snímača pozostáva z návrhu predzosilňovača s vysokou vstupnou impedanciou a z návrhu samotnej prijímacej cievky z vysokoteplotného supravodiča. Z MR snímok nameraných vyvíjaným snímačom bolo pozorované zlepšenie SNR, ktoré dosiahlo 2,67 krát vyššiu hodnotu po schladení medenej cievky na 77 K oproti tej istej cievke pri izbovej teplote. V prípade vysokoteplotne supravodivej (HTS) cievky bolo dosiahnuté SNR 52,9 čo je 3,6 krát viac ako pri nechladenej medenej cievke a 1,4 krát viac ako pri schladenej medenej cievke. V práci sú ďalej skúmané vlastnosti kontrastných látok s pozitívnym kontrastom na štandardne klinicky používaných MR tomografoch s poliami 1,5 T, 3 T a 7 T. Výsledky dosiahnuté v tejto práci v oblasti vývoja HTS snímačov majú potenciál prispieť ku skvalitneniu a zrýchleniu MR zobrazovania. Výsledky v prípade skúmania relaxivity kontrastných látok majú vplyv na presnosť diagnostiky ochorení. Výsledky simulácii a experimentov v oblasti magnetických kvapalín nájdu uplatnenie v ich ďalšom výskume a využitia v oblasti MRI.
Key words:magnetické nanočastice, magnetická rezonancia, zobrazovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited