28. 10. 2020  22:01 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Identifikačné číslo: 3843
Univerzitný e-mail: qfrollo [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) za použitia magnetických kvapalín v štruktúre nanočastíc ako kontrastného média.
Autor:
Ing. Daniel Gogola, PhD.
Pracovisko:
Ústav elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) za použitia magnetických kvapalín v štruktúre nanočastíc ako kontrastného média.
Abstrakt:
Medzi prvoradé ciele modernej medicíny patrí snaha diagnostikovať ochorenia v rannom štádiu, teda v čase, kedy je ochorenie ešte možné zvrátiť alebo aspoň spomaliť jeho vývoj doručením liečiva na správne miesto, v správnej dávke a v správnom čase a tak znížiť nežiaduci dopad liečby na zdravé tkanivové štruktúry znížením celkovej toxicity liečby. Prostriedkom na splnenie vyššie uvedených cieľov by mohol byť výskum magnetických nanočastíc, ktoré je možné syntetizovať s vysokou monodisperziou, využitím závislosti ich fyzikálnych vlastností od veľkosti častíc. Častice je možné ďalej povrchovo upravovať na dosiahnutie vhodnej biokompatibility a optimalizovať ich magnetické vlastnosti tak, aby boli vhodné ako pre diagnostické tak aj pre terapeutické aplikácie. Súčasné výrobné techniky umožňujú syntetizovať nanočastice s pomerne presnými rozmermi, čo následne umožňuje vysokú mieru interakcie s rozličnými typmi biomolekúl. Nanočastice môžu byť viazané na vybrané biologické štruktúry, akými sú napríklad proteíny (5-50 nm), gény (10- 100 nm) a vírusy (20-450 nm). Nanočastice taktiež dokážu interagovať s receptormi buniek, alebo do buniek prenikať (10-100 um). Predložená práca je preto zameraná na výskum vlastností magnetických nanočastíc, ich správanie sa vo vonkajšom magnetickom poli a ich vplyv na obraz pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou. V práci je ďalej popísaný návrh supravodivého snímača pre zobrazovanie magnetických nanočastíc pomocou magnetickej rezonancie. Návrh snímača pozostáva z návrhu predzosilňovača s vysokou vstupnou impedanciou a z návrhu samotnej prijímacej cievky z vysokoteplotného supravodiča. Z MR snímok nameraných vyvíjaným snímačom bolo pozorované zlepšenie SNR, ktoré dosiahlo 2,67 krát vyššiu hodnotu po schladení medenej cievky na 77 K oproti tej istej cievke pri izbovej teplote. V prípade vysokoteplotne supravodivej (HTS) cievky bolo dosiahnuté SNR 52,9 čo je 3,6 krát viac ako pri nechladenej medenej cievke a 1,4 krát viac ako pri schladenej medenej cievke. V práci sú ďalej skúmané vlastnosti kontrastných látok s pozitívnym kontrastom na štandardne klinicky používaných MR tomografoch s poliami 1,5 T, 3 T a 7 T. Výsledky dosiahnuté v tejto práci v oblasti vývoja HTS snímačov majú potenciál prispieť ku skvalitneniu a zrýchleniu MR zobrazovania. Výsledky v prípade skúmania relaxivity kontrastných látok majú vplyv na presnosť diagnostiky ochorení. Výsledky simulácii a experimentov v oblasti magnetických kvapalín nájdu uplatnenie v ich ďalšom výskume a využitia v oblasti MRI.
Kľúčové slová:
magnetické nanočastice, magnetická rezonancia, zobrazovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene