Aug 21, 2019   3:48 p.m. Jana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Laboratory investigation of selected geotechnical parameters of soils.
Written by (author): Ing. Jakub Panuška, PhD.
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Laboratórny výskum vybraných geotechnických parametrov zemín
Summary:Cieľom mojej práce je laboratórny výskum jemnozrnných zemín a ich deformačných charakteristík reprezentovaných hodnotou CBR a modulom pružnosti, ako hodnôt potrebných pri návrhu vozoviek. Laboratórne skúšky boli vykonané pre tri druhy zemín tried F4, F6 a F8. Tieto zeminy boli skúšané nezlepšené a zlepšené hydraulickým spojivom (CaO). Cieľom skúšok bolo určiť závislosť hodnoty CBR na vlhkosti vzorky, úbytok vlhkosti po primiešaní vápna, nárast hodnoty CBR v čase po zlepšení vápnom, stlačiteľnosť týchto zemínU vzoriek som najskôr zisťoval maximálnu objemovú hmotnosť a optimálnu vlhkosť vzorky pomocou skúšky Proctor Standard. Následne som u týchto vzoriek vykonal skúšku Kalifornského pomeru únosnosti (CBR) a skúšku stlačiteľnosti pomocou oedometra, pri optimálnej vlhkosti +-3%.Namerané výsledky som porovnával so zahraničnými aj slovenskými koreláciami medzi hodnotou CBR a modulom pružnosti. Účelom tejto práce bolo aj odvodiť korelačné vzťahy medzi skúškou CBR a modulom pružnosti na základe vzťahov zo stavebnej mechaniky a mechaniky zemín.
Key words:dopravné stavby, stabilizácia zemín, korelácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited