Aug 26, 2019   7:24 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Experimental research of the deformation parameters of rocks
Written by (author): RNDr. Marian Kuvik
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent 1:prof. RNDr. František Baliak, PhD.
Opponent 2:doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Opponent 3:doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskum deformačných vlastností skalných hornín
Summary:Predložená práca sa venuje stanoveniu deformačných vlastností skalných hornín dvomi terénnymi skúškami: dilatometrickou a presiometrickou skúškou. Výsledky 466 dilatometrických a 233 presiometrických skúšok z troch lokalít sú štatisticky vyhodnotené pre vybrané typy skalných hornín s cieľom stanoviť reprezentačné deformačné vlastnosti v závislosti od litologického typu, stupňa porušenia a použitého zaťaženia pri skúške. Na štatistické spracovanie výsledkov dilatometrických a presiometrických skúšok boli vybraté tri typové lokality, a to podľa charakteristickej geologickej stavby, ktorá vo vybranej lokalite dominuje. V oblasti flyšového pásma so zastúpením ílovcov, siltovcov a pieskovcov bola vybraná lokalita Kýčera na okraji pohoria Javorníky, v oblasti mezozoických sedimentárnych komplexov (ílovce, siltovce, vápence, pieskovce) Veľkej Fatry bola vybraná lokalita Korbeľka a Čebrať a v oblasti kryštalického jadra veporika bola vybraná lokalita Kriváň v Slovenskom stredohorí, budovaná granitoidnými a metamorfovanými horninami. Presiometrický modulu Ep aj modul deformácie Edef boli porovnané s RQD a makroskopickým stupňom porušenia. Na základe štatistického vyhodnotenia boli stanovené regresné krivky pre vzťah medzi RQD a modulom deformácie Edef, modulom deformácie Edef PR pre znížený obor zaťaženia z dilatometrickej skúšky, resp. pre vzťah medzi stupňom porušenia a Edef. Podobná analýza bola vykonaná aj pre výsledky presiometrických skúšok a presiometrický modul Ep. Za použitia RQD ako porovnávacej bázy bol vykonaný pokus o definovanie nového prepočtového vzťahu medzi Ep a Edef. Na základe štatistickej analýzy výsledkov sa pre vybrané typy skalných hornín stanovili deformačné vlastnosti v závislosti od RQD a makroskopického hodnotenia porušenosti skalnej horniny. Priame stanovenie deformačných modulov bolo porovnané s opisnými vlastnosťami skalných hornín a stanovili sa empirické vzorce na orientačné stanovenie deformačných parametrov v prípade nemožnosti uskutočniť terénne skúšky. Na základe porovnania výsledkov terénnych skúšok boli stanovené obmedzenia použitia terénnych skúšok pre daný typ skalnej horniny. Na základe výsledkov analýz boli tiež vypracované tabuľkové rozsahy hodnôt Edef pre rozličné typy hornín a rozličné stupne porušenosti horniny. Tieto majú ambíciu doplniť zaužívané normové tabuľky. Analýza špecifických horninových typov v rôznych stupňoch porušenia prispela k lepšiemu pochopeniu vzájomného vzťahu medzi parametrami deformácie, ako sú Ep a Edef, ale aj vzťahu medzi uvedenými veličinami a štruktúrnymi parametrami horninového masívu, akými sú makroskopický stupeň porušenia alebo hodnota RQD.
Key words:modul deformácie, RQD, presiometrický modul, dilatometer, presiometer, hornina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited