Aug 19, 2019   1:21 a.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sureness of pile design according to Eurocode 7
Written by (author): Ing. Jakub Stacho, PhD.
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Ing. Martin Balucha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spoľahlivosť navrhovania pilót podľa Eurokódu 7
Summary:V predloženej diplomovej práci sa venujeme spoľahlivosti navrhovania pilót podľa Eurokódu 7. V diplomovej práci porovnávame navrhovanie pilót podľa návrhových postupov Eurokódu 7 (EC 7), STN EN 1997-1 a STN 73 1002. Ako výpočtový model pilóty sme použili model uvedený v komentári ku STN 73 1002. Výsledky podľa návrhového postupu 2 a odporúčaní slovenskej národnej prílohy ku EC 7-1 boli porovnané s výsledkami podľa doteraz používaného návrhového postupu a súčiniteľov, podľa tretieho návrhového postupu EC 7-1 a s výsledkami podľa návrhového postupu 2 v EC 7-1 s odporúčanými hodnotami parciálnych súčiniteľov bezpečnosti. Parametrickú štúdiu sme zostavili tak, aby pokrývala rôzne geologické prostredia, zaťaženia a priemery pilót, ku ktorým je vypočítaná potrebná dĺžka pilóty na základe posúdenia na medzný stav únosnosti. Jednotlivé výpočty parametrickej štúdie sú obsiahnuté v štyroch modelových úlohách. Výpočtami sme preukázali, že rovnakú bezpečnosť ako pri navrhovaní podľa predošlých STN dosiahneme ak používame pri navrhovaní pilót EC 7-1 návrhový postup 3. Pri výpočte podľa EC 7-1 návrhového postupu 2 sa preukázala nižšia bezpečnosť ako pre STN. V záverečnej časti sme sa zaoberali porovnaním výpočtových metód na príklade z praxe, kde sa potvrdili naše výsledky z parametrickej štúdie.
Key words:pilóty, navrhovanie geotechnických konštrukcií, Eurokód 7

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited