Aug 23, 2019   6:30 p.m. Filip
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of lime admixtures to mechanical properties of soils
Written by (author): Ing. Vladimír Kajaba
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:RNDr. Oto Čajka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Účinok hydratačných prísad na zmenu vlastností zemín
Summary:V diplomovej práci som sa venoval hodnoteniu možností zlepšenia vlastností zemín hydratačnými prísadami a ich použitie pri navrhovaní geotechnických konštrukcií. Experimentálne stanovenie geotechnických parametrov zemín laboratórnymi skúškami na vzorkách s rôznym obsahom hydratačných prísad a ich porovnanie (napr. CBR, parametre zhutnenia, parametre stlačiteľnosti). Pridaním nehaseného vápna (CaO) do jemnozrnnej zeminy (F6-CL -- íl s nízkou plasticitou) sa na základe štúdia odbornej literatúry a vlastných laboratórnych skúšok zistili a porovnali výsledky zeminy bez prímesi a s prímesou rôzneho obsahu vápna (2 %, 4 % a 6 %). Zmeny pevnostno-deformačných vlastností jemnozrnnej zeminy sú v práci reprezentované skúškami Kalifornského pomeru únosnosti (California Bearing Ratio - CBR) a skúškami stlačiteľnosti, a teda zistením príslušných oedometrických modulov.
Key words:Kalifornský pomer únosnosti (CBR), miešanie zemín so spojivami, vápno, zmeny vlastností zemín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited