Oct 20, 2020   2:52 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts
     
     Final thesis
     
Projects     
     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
New approaches to geotechnical parameters determination of fine grained soils
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové prístupy k stanoveniu geotechnických parametrov jemnozrnných zemín
Summary:
Pri navrhovaní geotechnických konštrukcií sa dnes čoraz častejšie využívajú numerické metódy, ktoré pracujú s pokročilejšími modelmi správania zemín, pre ktoré je potrebné pomocou laboratórnych skúšok vyhodnotiť vstupy -- geotechnické parametre, ktoré sú v našej praxi nekonvenčné a to použitím štandardných alebo neštandardných laboratórnych skúšok. Nový prístup k laboratórnym skúškam si vyžadujú aj nové úlohy v oblasti environmentálnej geotechniky. Ďalším dôvodom je harmonizácia prieskumu horninového prostredia, o ktorú sa snažia európske technické komisie, pôsobiace v geotechnike. V práci sú uvedené výsledky laboratórneho výskumu stanovenia medze tekutosti, neodvodnenej (totálnej) pevnosti jemnozrnných zemín a koeficienta priepustnosti zemín a bentonitov v prostredí s rôznym chemickým zložením.
Key words:
geotechnické parametre, jemnozrnné zeminy, laboratórne skúšky

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited