20. 7. 2019  11:34 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vlastnosti multimodálnych adsorbentov a ich využitie na separáciu erytropoetínu
Autor: Ing. Jana Adamíková
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Michal Přibyl, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je rozpracovaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vlastnosti multimodálnych adsorbentov a ich využitie na separáciu erytropoetínu
Abstrakt:V rámci tejto dizertačnej práce sme sa zamerali na štúdium vlastností multimodálnych adsorbentov, ktoré dokážu poskytnúť s proteínmi interakcie rôznych druhov. Mechanizmus viazania proteínov na multimodálne adsorbenty je z veľmi komplexný a je náročné správne predikovať vplyv pH, iónovej sily alebo prítomnosť iných látok. Cieľom tejto práce bolo rozšíriť doposiaľ známe poznatky o problematike a zjednodušiť tak nastavovanie procesných podmienok v reálnych aplikáciách. V prvej časti sme skúmali adsorpčné správanie modelových proteínov na multimodálnych adsorbentoch. Zistili sme, že pri pH 5 sa všetky skúmané proteíny s rôznymi izoelektrickými bodmi aj hydrofóbnymi vlastnosťami dobre viazali na Capto MMC. Identifikovali sme, že hlavný mechanizmus viazania boli iónové väzby, ale prítomnosť hydrofóbnych interakcií bola dôležitá kvôli udržaniu väzobnej kapacity pri vysokých iónových silách a/alebo pri pH, ktoré je vyššie ako pI proteínov. Ako prví sme systematicky sledovali aj vplyv koncentrácie rôznych druhov solí z Hofmeisterovho radu. Síran amónny dokázal pri vyššej koncentrácii soli úplne kompenzovať stratu elektrostatických interakcií a adsorbované množstvo proteínov sa nemenilo so zvyšujúcou sa koncentráciou síranu. Naopak adsorbent Capto MMC nevykazoval schopnosť adsorbovať proteínov pri vyšších koncentráciach solí CaCl2 a MgCl2 a pri pH 6 ani NaCl. Následne boli testované elučné podmienky pre proteíny BSA a fetuín v chromatografickej kolóne. Pri pH 6 a vyššom sa eluoval prakticky všetok BSA z kolóny, ale dlhšia doba adsorpcie a postupná zmena adsorpčných podmienok na elučné mala negatívny vplyv na výťažok proteínu kvôli konformačným zmenám štruktúry BSA pri adsorpcii na hydrofóbne povrchy. Maximálny dosiahnutý výťažok fetuínu bol 90 % a čas adsorpcie ani elučný gradient nemali na výťažok vplyv. V druhej časti predloženej práce sme sa snažili získané poznatky implementovať do reálnej aplikácie. Jedenásť komerčných adsorbentov, medzi nimi multimodálne aj klasické ionomeniče, sa prešetrilo, či majú potenciál byť adsorbentmi vhodnými na zachytenie rekombinantného ľudského erytropoetínu z postkultivačného supernatantu. Výsledky vykazovali veľmi dobrú zhodu s modelovými experimentami. Adsorbenty s katexovými funkčnými skupinami vedeli poskytnúť vysokú selektivitu viazania erytropoetínu s dostatočne veľkou väzobnou kapacitou. Následne bol adsorbent Capto MMC Impres úspešne použitý na separáciu erytropoetínu s vysokou výslednou čistotou. Ukázalo sa však, že adsorpcia erytropoetínu je iba čiastočne vratná, preto bol výťažok erytropoetínu pomerne nízky.
Kľúčové slová:multimodálne adsorbenty, Capto MMC, modelové proteíny, rekombinantný ľudský erytropoetín, chromatografické separácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene