20. 7. 2019  11:41 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membráne
Autor: Ing. Zuzana Kováčová
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membráne
Abstrakt:Predmetom štúdia predloženej práce bolo sledovanie vplyvu rôznych prevádzkových parametrov na adsorpciu modelového proteínu na soliodolnej aniónmeničovej membráne. Adsorpcia proteínu prebiehala membránovou iónovo-výmennou chromatografiou. Oproti komerčným membránam sa membrána Sartobind STIC®PA vyznačuje vysokou adsorpčnou kapacitou aj v prítomnosti vyšších koncentrácii solí. Membránové adsorbenty sa primárne využívajú na separáciu a purifikáciu väčších biomolekúl, napríklad proteínov, vírusov a DNA. Modelovým proteínom bol hovädzí sérový albumín, BSA. Čiastkovým cieľom diplomovej práce bolo sledovanie vplyvu rôznych typov solí a ich koncentrácie, resp. iónovej sily roztoku na väzbovú kapacitu membrány. Vyskúšalo sa 10 rôznych solí, z ktorých sa najvyššia väzbová kapacita dosiahla v prítomnosti NaCl, NH4Cl a NaSCN. Ďalšou experimentálnou časťou bol výpočet parametrov adsorpčnej izotermy v prítomnosti 5 rôznych koncentrácii NaCl. Súčasťou experimentálnej časti je aj sledovanie zmeny dynamickej väzbovej kapacity pri viacnásobných cykloch adsorpcie, desorpcie a regenerácie. V cykloch adsorpcie a desorpcie sa porovnal vplyv troch desorpčných činidiel. Skúmaným parametrom bol aj objemový prietok mobilnej fázy, ktorý vykazoval jemné rozdiely v dosiahnutom množstve naviazaného proteínu. Jadro diplomovej práce je zložené z 3 častí: teoretického úvodu, materiálov a metodiky, výsledkov a diskusie.
Kľúčové slová:BSA, Hofmeisterov rad, viacnásobné cykly adsorpcie, soliodolná membrána STIC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene