Dec 6, 2019   4:15 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Identification number: 3883
University e-mail: jozef.markos [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Iný priamoriadený pracovník - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Biocatalytic production of natural compounds in hybrid systems
Kando, Róbert -- Markoš, Jozef
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
2.Biokatalytická produkcia fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových reaktorov
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef -- Annus, Július
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 37. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora
Markoš, Jozef -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora. In Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019, p. 11--13. ISBN 978-80-906831-8-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Biokatalytická produkcia prírodných látok s použitím in-situ odstraňovania produktu z bioreaktora
Markoš, Jozef -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário
Biocatalytic production of natural compounds with in-situ removal of the product from bioreactor. In PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1st ed. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019, p. 26. ISBN 978-963-9970-97-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Bioprodukcia fenylacetaldehydu a kyseliny fenyloctovej v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Bioproduction of phenylacetaldehyde and phenylacetic acid in system of two membrane bioreactors. In PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1st ed. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019, p. 67. ISBN 978-963-9970-97-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Experimental and Mathematical Modelling of Hybrid Reactive Separation Systems
Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
7.In situ odstraňovanie 2-fenyletanolu počas jeho bioprodukcie v pertrakčno-adsorpčnom systéme
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
In situ product removal of 2-phenylethanol during its bioproduction in a pertraction-adsorption system. In PERMEA 2019, Membrane Conference of Visegrád Countries, 26.-29.8.2019, Budapešť: Program and Book of Abstracts. 1st ed. Budapešť,: Hungarian Chemical Society, 2019, p. 68. ISBN 978-963-9970-97-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Kontinuálne odstraňovanie produktu počas bioprodukcie 2-fenyletanolu pomocou spojeného pertrakčno-adsorpčného systému
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Continuous product removal with coupled pertraction-adsorption system during bioproduction of 2-phenylethanol. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 55. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.Matematické modelovanie produkcie a separácie prírodných aróm v hybridnom systéme tvorenom dvomi membránovými bioreaktormi
Vavro, Matej -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Mathematical modelling of natural flavours production and separation in hybrid system of two membrane bioreactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 167. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
10.Modelovanie adsorpcie 2-fenyletanolu z vodného roztoku na polymérnu živicu: Vyhodnotenie vnútročasticovej difúzie a dynamickej adsorpcie na nepohyblivom lôžku
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Modeling of 2-phenylethanol adsorption onto polymeric resin from aqueous solution: Intraparticle diffusion evaluation and dynamic fixed bed adsorption. Chemical Engineering Research and Design, 147. p. 292--304.
articles in magazines2019Details
11.Optimalizácia kolóny reaktívnej destilácie pre produkciu 2-fenylacetátu
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 211. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
12.Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering
Markoš, Jozef -- Mihaľ, Mário
Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019. ISBN 978-80-8208-011-0.
conference proceedings2019Details
13.Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Processing of phenylacetic acid by electrodialysis and bipolar electrodialysis after bioproduction. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 63. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
14.Produkcia fenylacetaldehydu z l-fenylalanínu v hybridnom systéme pozostávajúcom z dvoch membránových bioreaktorov
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
15.Simulácia desorpčného procesu 2-fenyletanolu z adsorpčnej kolóny s pevným lôžkom pomocou Maxwell-Stefanovej teórie
Kando, Róbert -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Simulation of desorption process of 2-phenyl ethanol from fixed bed adsorption collumn using Maxwell-Stefan theory. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, p. 175. ISBN 978-80-8208-011-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
16.Skúmanie membránového bioreaktora pre in-situ odstraňovanie produktu založeného na silikónovom membránovom module
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Investigation of membrane bioreactor for in situ product removal based on silicone rubber membrane module. Chemical Papers, 73. p. 2133--2142.
articles in magazines2019Details
17.Zhodnotenie možnosti produkcie 2-fenyl acetátu použitím reaktívnej destilácie
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, p. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.