Dec 15, 2019   10:15 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Removal of chlorinated hydrocarbons in the pyrolysis of plastics
Written by (author): Ing. Klaudia Andrejkovicsová
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odstraňovanie chlórovaných uhľovodíkov pri pyrolýze plastov
Summary:Surovinovú recykláciu odpadových plastov pyrolýzou komplikuje nedokonalá separácia rôznych druhov plastov pri ich recyklácii alebo výroba kompozitných výrobkov, v ktorých sú kombinované rôzne typy polymérov. Odpadové polyalkény predstavujú kvalitnú surovinu na prípravu kvapalných uhľovodíkov. Ich ďalšiemu chemickému využitiu často bráni zvýšený obsah chlórovaných zlúčenín, ktoré môžu spôsobovať korózie zariadení. Práca bola zameraná na hľadanie vhodných reakčných podmienok a adsorbentov pre dechloráciu modelovej zmesi polypropylénu a polyvinylchloridu pri pyrolýze. Uskutočnili sa experimenty bez a v prítomnosti troch rôznych dechloračných činidiel (CaCO3, CaO, Fe2O3) pri dvoch rôznych teplotných programoch použitých na ohrev polymérov pri pyrolýze. Stanovilo sa množstvo chlorovodíka odchádzajúceho v pyrolýznych plynoch, ako aj množstvo chlóru v pyrokvapaline pre jednotlivé experimenty. Pomocou plynovej chromatografie sa stanovilo zloženie vznikajúcich plynov a kvapalín. Zistilo sa, že zníženie obsahu chlóru v pyroplyne sa dosiahlo v prípade každého dechloračného činidla a pri obidvoch teplotných režimoch. Najmenšiu hmotnosť Cl sme zaznamenali v prípade CaCO3 pre pomalý teplotný režim. V prípade rýchleho teplotného režimu najmenšiu hmotnosť Cl dosahuje adsorbent CaO. S výnimkou Fe2O3 pri rýchlom teplotnom režime, pri ktorom sa hmotnosť chlóru v kvapaline významne zvýšila, sledujeme kladný dechloračný efekt v kvapalnej fáze u každého adsorbentu. Z porovnania pomalého a rýchleho teplotného režimu vyplýva, že pri pomalom teplotnom režime Hodnota dechloračnej účinnosti je hlavne daná lepším odstránením HCl z plynov. Efekt teplotného režimu na obsah chlóru v kvapalných produktoch je opačný ako u plynných produktov v prípade použitia CaCO3 a CaO. Obsah chlóru v kvapaline bol väčší pri pomalom teplotnom režime.
Key words:pyrolýza, plasty, dechlorácia, recyklácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited