Dec 12, 2019   6:51 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Coke formation during steam cracking of hydrcarbon feedstocks
Written by (author): Ing. Roman Pastorek
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba koksu pri pyrolýze uhľovodíkových surovín
Summary:Pyrolýza v prítomnosti vodnej pary patrí medzi najdôležitejšie procesy v petrochemickom priemysle. Prebieha v rúrkových reaktoroch uložených vo výhrevných peciach, pri vysokých teplotách, nízkom tlaku a veľmi krátkej zdržnej dobe. Je vždy sprevádzaná nežiadúcou tvorbou usadenín koksu na vnútornej strane pyrolýznych trubiek a vysokoteplotnom výmenníku. Bakalárska práca bola zameraná na sledovanie sklonu ku tvorbe koksu pre ľahký benzín v závislosti od doby experimentu v novom laboratórnom reaktore. Vyhodnotila sa rýchlosť tvorby koksu na rôznych kovových materiáloch používaných na zhotovenie pyrolýznych rúr a rúr výmenníkov tepla. Stanovila sa materiálová bilancia a zloženie pyrolýznych plynov pre jednotlivé experimenty. Zistili sme, že na platničke, vyrobenej zo zliatiny Centralloy G 4852 Micro R, sa pri našich laboratórnych podmienkach vytváralo najmenšie množstvo koksu. Na platničke, zo zliatiny Incolloy 800 HT, sa vytváralo o 15% koksu viacej. Tieto dve zliatiny sa používajú na výrobu pyrolýznych rúr. V reaktore boli tieto platničky uložené v spodnej časti reaktora kde sa dosahovala teplota 800 °C. Pri týchto platničkách sme sledovali pokles rýchlosti koksovania s dobou experimentu. Poslednou nami testovanou zliatinou je 16Mo3. Je to najmenej kvalitná zliatina. Používa sa predovšetkým na výrobu vysokoteplotných výmenníkov, kde je vystavovaná nižším teplotám ako sú v pyrolýznej peci. V našom prípade to bola teplota 560°C. Na týchto platničkách sa celkovo vytvorilo dvoj až trojnásobne viac koksu, ako na prvých dvoch platničkách.
Key words:tvorba koksu, ľahký benzín, štruktúra koksu, pyrolýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited