27. 1. 2020  16:22 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikační číslo: 3886
Univerzitní e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Fyzikálnochemické vlastnosti alkohol-benzínových zmesí
Autor: Ing. Romana Komorová
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Šmogrovič
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Fyzikálnochemické vlastnosti alkohol-benzínových zmesí
Abstrakt:Zvyšujúca sa spotreba automobilových palív vyžaduje využívanie obnoviteľných zdrojov, ktoré môžu z časti nahradiť palivá z fosílnych zdrojov. Použitie bioetanolu ako zložky palív prináša niektoré vážne problémy s prepravou a skladovaním. Butanol/benzínové zmesi sú nie len možnosťou šetrenia prírodných zdrojov, ale tiež možnou náhradou etanol/benzínových zmesí, pričom sú produkované z rovnakých zdrojov. Táto práca pojednáva o charakteristikách butanol/ETBE/benzínových zmesí v porovnaní so zmesami etanol/ETBE/benzín, z hľadiska normy STN EN 228. Sledovali sa vybrané charakteristiky: hustota pri 15 °C, tlak pár podľa Reida, destilačné charakteristiky, obsah vody v dvojfázovom systéme benzín/voda a vypočítal sa obsah kyslíka v testovaných zmesiach. Butanolové zmesi, v porovnaní s etanolovými, mierne zvyšujú hustotu výsledných zmesí, avšak stále v rámci normovaného rozmedzia. Etanol tvorí v určitých koncentráciách azetropické zmesi s uhľovodíkmi v benzíne a tým zvyšuje tlak pár zmesí. Butanol tlak pár zmesí v prítomnosti ETBE znižoval. Kontaminácia etanolových zmesí väčším množstvom vody spôsobovala separáciu fáz a prechod etanolu do vodnej fázy. Táto skutočnosť môže viesť k zníženiu oktánového čísla a tlaku pár pod normované hodnoty. Naopak, butanolové zmesi pri kontaminácii vodou vykazujú značne lepšiu stabilitu. Prítomnosť butanolu tiež znižuje obsah kyslíka vo výsledných zmesiach v porovnaní s etanolom. Výsledky tejto práce demonštrujú, že butanol ako zložka automobilových palív môže byť z hľadiska dobrých fyzikálnochemických vlastností zmesí butanol/ETBE/benzín výhodnou náhradou v súčasnosti pridávaného etanolu, alebo sa do benzínu môže pridávať spolu s etanolom.
Klíčová slova:etanol, butanol, ETBE, benzín, zmes, palivo, vlastnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně