23. 1. 2020  10:04 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikačné číslo: 3886
Univerzitný e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Fyzikálnochemické vlastnosti alkohol-benzínových zmesí
Autor: Ing. Romana Komorová
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Šmogrovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fyzikálnochemické vlastnosti alkohol-benzínových zmesí
Abstrakt:Zvyšujúca sa spotreba automobilových palív vyžaduje využívanie obnoviteľných zdrojov, ktoré môžu z časti nahradiť palivá z fosílnych zdrojov. Použitie bioetanolu ako zložky palív prináša niektoré vážne problémy s prepravou a skladovaním. Butanol/benzínové zmesi sú nie len možnosťou šetrenia prírodných zdrojov, ale tiež možnou náhradou etanol/benzínových zmesí, pričom sú produkované z rovnakých zdrojov. Táto práca pojednáva o charakteristikách butanol/ETBE/benzínových zmesí v porovnaní so zmesami etanol/ETBE/benzín, z hľadiska normy STN EN 228. Sledovali sa vybrané charakteristiky: hustota pri 15 °C, tlak pár podľa Reida, destilačné charakteristiky, obsah vody v dvojfázovom systéme benzín/voda a vypočítal sa obsah kyslíka v testovaných zmesiach. Butanolové zmesi, v porovnaní s etanolovými, mierne zvyšujú hustotu výsledných zmesí, avšak stále v rámci normovaného rozmedzia. Etanol tvorí v určitých koncentráciách azetropické zmesi s uhľovodíkmi v benzíne a tým zvyšuje tlak pár zmesí. Butanol tlak pár zmesí v prítomnosti ETBE znižoval. Kontaminácia etanolových zmesí väčším množstvom vody spôsobovala separáciu fáz a prechod etanolu do vodnej fázy. Táto skutočnosť môže viesť k zníženiu oktánového čísla a tlaku pár pod normované hodnoty. Naopak, butanolové zmesi pri kontaminácii vodou vykazujú značne lepšiu stabilitu. Prítomnosť butanolu tiež znižuje obsah kyslíka vo výsledných zmesiach v porovnaní s etanolom. Výsledky tejto práce demonštrujú, že butanol ako zložka automobilových palív môže byť z hľadiska dobrých fyzikálnochemických vlastností zmesí butanol/ETBE/benzín výhodnou náhradou v súčasnosti pridávaného etanolu, alebo sa do benzínu môže pridávať spolu s etanolom.
Kľúčové slová:etanol, butanol, ETBE, benzín, zmes, palivo, vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene