Dec 14, 2019   0:24 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of coke formation on industrially used alloys during pyrolysis of liquid hydrocarbons
Written by (author): Ing. Janko Červenský
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:Ing. Boris Jambor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov
Summary:Pyrolýza je silne endotermický dej pozostávajúci z veľkého množstva chemických reakcií a zároveň poskytujúci veľké množstvo produktov. Je to proces krakovania uhľovodíkovej suroviny v prítomnosti vysokej teploty, zvyčajne 800 °C. Hlavným cieľom strednoteplotnej pyrolýzy je v súčasnosti výroba ľahkých nenasýtených uhľovodíkových plynov ako je etylén a propylén, ktoré sa primárne používajú na výrobu veľkého množstva dôležitých látok. Podiel jednotlivých produktov závisí hlavne od výberu suroviny. Nežiadúcim procesom prebiehajúcim pri pyrolýze je koksovanie, kde vzniká pyrolýzny koks a decht, ktoré môže spôsobiť poškodenie pyrolýznych rúr, zníženie objemu reaktora, zníženie tepelnej účinnosti pece alebo kladenia odporu plynu pozdĺž celého zariadenia. Taktiež obmedzuje dĺžku pracovného cyklu, lebo sa jednotka musí občas odstaviť a vypáliť uložený koks na vnútornej stene reaktora a rúr. Predmetom mojej diplomovej práce bolo sledovanie tvorby koksu na priemyselne využívaných zliatinách pri pyrolýze dvoch benzínov v závislosti od času pyrolýzy. Urobili sme 3 cykly, z ktorých dva trvali 26 a jeden 18 hodín. Tvorbu koksu sme sledovali na platničkách z dvoch rôznych zliatin, ktoré boli umiestnené v oceľovom laboratórnom reaktore. Sledovali sme prírastok hmotnosti platničiek počas stanovenej doby experimentu. Taktiež sme robili materiálovú bilanciu a vypočítali výťažky plynu ako aj jednotlivých zložiek v plyne. Práca bola zameraná aj na stabilizovanie vodíka od prvej minúty experimentu, čo sme dosiahli štvorhodinovým predkoksovaním reaktoru heptánom a úpravou platničiek v muflovej peci.
Key words:pyrolýza, tvorba koksu, petrochémia, alkény

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited