Dec 7, 2019   2:08 a.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Coke Formation during Copyrolysis of Mixed Plastics with Naphtha
Written by (author): Ing. Silvia Fáberová
Department: Department of Petroleum Technology and Petrochemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:Ing. Michal Horňáček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba koksu pri kopyrolýze zmesných plastov s primárnym benzínom
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo sledovať tvorbu koksu pri kopyrolýze olejo/voskov s benzínom, pripravených z viacložkových zmesí polyalkénov. Použila som tieto suroviny: primárny ťažký benzín, zmes benzínu s olejo/voskom HDPE (10 hmotn. %), zmes benzínu so zmesným olejo/voskom HDPE/LDPE/PP (10 hmotn. %) a ďalšiu zmes benzínu so zmesným olejo/voskom HDPE/LDPE/LLDPE/PP (10 hmotn. %). Pracovala som pri teplote pyrolýzy 820°C. Nástrek suroviny bol 25 g/h a 20 g/h, čomu zodpovedajú zdržné doby približne 0,13 -- 0,14 s a 0,15 -- 0,17 s. Celkový vzhľad kriviek závislosti tvorby koksu od doby experimentu bol rovnaký. Na začiatku na čistom kovovom povrchu bol prírastok koksu najväčší v prvom 15 minútovom experimente a postupným pokrývaním katalyticky aktívneho povrchu reaktora sa prírastky koksu zmenšovali. S rastúcou dĺžkou experimentu klesá rýchlosť koksovania. Rozdiely medzi koksovaním jednotlivých skupín sa prejavili predovšetkým množstvom vytvoreného koksu na čistom povrchu reaktora. Pri prietoku 25 g/h sa celkovo hmotnosti vytvoreného koksu pri kopyrolýze všetkých troch roztokov líšia len veľmi málo. Na čistom kovovom povrchu reaktora tvorí najviac koksu roztok z HDPE. Pri kopyrolýze štvorzložkovej zmesi pri prietoku 20 g/h bola tvorba koksu už od začiatku podobná ako pri benzíne, najväčší prírastok koksu bol v prvom experimente a potom s dobou experimentu klesal. To svedčí o tom, že aktívny reaktor sa pokryl vrstvou koksu, ktorá udržiavala prírastky z rôznych surovín na približne rovnakých hodnotách. Pri prietoku 20 g/h bol pri kopyrolýze štvorzložkovej zmesi prírastok koksu v prvom 15 minútovom experimente väčší ako pri prietoku 25 g/h. Na úkor toho vznikalo pri prietoku 20 g/h menej pyrokvapaliny ako pri väčšom prietoku. Roztok HDPE v ťažkom benzíne pri prietoku 25 g/h je tiež porovnateľný s primárnym ťažkým benzínom. Naše merania ukazujú, že nedošlo k zväčšenej tvorbe koksu pri kopyrolýze olejo/voskov v porovnaní s čistým benzínom. Toto je veľmi dôležité z hľadiska využitia takýchto roztokov na recykláciu odpadných polyalkénov v priemyselných pyrolýznych peciach. Okrem koksu sme pozorovali aj výťažky pyroplynu, v ktorom mali pri všetkých surovinách dominantné postavenie etylén, propén, metán a 1,3-butadién. Tvorba pyroplynu je väčšia pri 20 g/h pre všetky suroviny, teda s predĺžením zdržnej doby v reaktore dochádzalo aj k väčšiemu štiepeniu suroviny. Pri 20g/h sa pri všetkých surovinách tvorilo viac etylénu -- vďaka dlhšej zdržnej dobe dochádzalo k väčšiemu štiepeniu suroviny na malé molekuly. Pri propéne sa tento jav pozoroval len pri prvých 15 minútach experimentu. Výťažky propénu boli pri všetkých surovinách väčšie alebo rovnaké ako pri kopyrolýze primárneho ťažkého benzínu, výnimkou bola len štvorzložková zmes pri prietoku 25 g/h. Popri pyroplynoch vznikli aj pyrokvapaliny, v ktorých sú najviac zastúpené aromáty, benzén, toluén, naftalén, styrén, xylény a nezreagované uhľovodíky z pôvodnej suroviny. Znížením prietoku sme dosiahli vyššiu zdržnú dobu a tým aj vznik väčších výťažkov aromátov. Množstvo pyrokvapaliny sa so zmenšením prietoku suroviny z 25 g/ na 20 g/h zmenšilo asi na polovicu. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú možnosť chemickej recyklácie aj zmesných polyalkénov, pretože tvorba koksu pri kopyrolýze bola porovnateľná s tvorbou koksu z benzínu. Tým, že sa nahradí 10 hmotn. % benzínu odpadovou surovinou sa môžu dosiahnuť veľké úspory suroviny. Keď by sme chceli dosiahnuť, aby bolo menšie koksovanie na začiatku na čistom povrchu pyrolýznych rúrok, vhodnejšia by bola predúprava stien reaktora inhibítormi tvorby koksu, ako sú sírne látky, alebo ich pridanie do suroviny.
Key words:pyrolýza, tvorba koksu, recyklácia plastov


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited