Dec 9, 2019   1:52 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Feedstock Recycling of Polyalkenic Waste
Written by (author): Ing. Boris Jambor, PhD.
Department: Department of Petroleum Technology and Petrochemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Dušan Mravec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Surovinová recyklácia polyalkénového odpadu
Summary:Predmetom predloženej diplomovej práce je rozšírenie poznatkov v oblasti terciárnej recyklácie reálnych polyalkénových odpadov pomocou termického krakovania s cieľom prípravy chemickej suroviny. Práca bola zameraná na porovnanie množstva a zloženia jednotlivých produktov krakovania odpadných aditivovaných polymérov a neaditivovaných polymérov z výroby, konkrétne polyetylénu a polypropylénu, ako aj ich zmesí s polyvinylchloridom, polyetyléntereftalátom a polystyrénom. Ako surovinu pre experimenty s odpadnými polymérmi boli použité výrobky každodenného použitia, ako sú potravinové obaly, obaly z kozmetiky, uzávery z PET fliaš, vrecúška a tiež priemyselný odpad z výroby polypropylénových vlákien. Termický rozklad plastov sa uskutočnil v laboratórnom nerezovom reaktore pri teplotách do 450 °C. Analýzy olejovoskov aj plynov z krakovania odpadných polyalkénov potvrdili, že pokiaľ nie sú odpadné polyalkény znečistené inými plastmi, je možné z nich pripraviť termickým rozkladom veľmi kvalitnú uhľovodíkovú surovinu pre ďalšie spracovanie. V práci bola riešená aj problematika zachytávania chlorovodíka z termického štiepenia polyvinylchloridu pomocou uhličitanu vápenatého. V závislosti od typu suroviny bolo možné takto zachytiť až 95 %hm. chlóru.
Key words:termické štiepenie, terciárna recyklácia, dechlorácia, odpadné polyalkény

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited