Dec 15, 2019   11:37 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of physicochemical properties of products of plastic waste cracking
Written by (author): Ing. Romana Komorová
Department: Department of Petroleum Technology and Petrochemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:Ing. András Peller, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie fyzikálno-chemických vlastností produktov krakovania odpadných plastov
Summary:Pyrolýza, ako spôsob chemickej recyklácie, je jednou z perspektívnych možností zužitkovania odpadných plastov. Táto práca pojednáva o využití odpadného polypropylénu, vysokohustotného polyetylénu a zmesných plastov pozostávajúcich z polyetylénu a polypropylénu na prípravu zložky automobilových palív. Plasty pochádzajú z vyradených automobilov. Depolymerizáty, ktoré vznikli termickým rozkladom makromolekúl, sa podrobili destilácii za atmosférického a zníženého tlaku. U jednotlivých destilačných frakcií, zodpovedajúcich destilačným rozmedziam benzínu a nafty, sa stanovovali vybrané vlastnosti, ktoré sú súčasťou požiadaviek na automobilové palivá podľa noriem STN EN 590 a STN EN 228. Využili sa nasledovné metódy: stanovenie hustoty pyknometricky, stanovenie kinematickej viskozity, stanovenie obsahu vody coulometricky, stanovenie obsahu síry metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy a stanovenie bodu vzplanutia podľa Penského-Martensa. Hustoty prvých destilačných frakcií spadajú do rozmedzia stanoveného normou. Hustoty druhých destilačných frakcií sú nižšie. Hodnoty viskozity aj obsahu vody všetkých vzoriek spĺňajú normované hodnoty. Obsah síry vo vzorkách je niekoľkonásobne vyšší, ako maximálna normou povolená hodnota.
Key words:odpadné plasty, automobilové palivá, krakovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited