29. 1. 2020  19:02 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikační číslo: 3886
Univerzitní e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Termický rozklad uhľovodíkových surovín.
Autor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie technológie ropy a petrochémie (ÚOCHKP FCHPT)
Oponent 1:doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Oponent 3:Ing. Jozef Mikulec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Termický rozklad uhľovodíkových surovín.
Abstrakt:Habilitačná práca obsahuje súbor publikovaných pôvodných vedeckých prác z oblasti pyrolýzy a tepelného krakovania rôznych uhľovodíkových surovín. Práca bola zameraná na sledovanie kinetiky, reakčného mechanizmu a tvorbu produktov v závislosti od zloženia suroviny, teploty, reakčného času a ďalších parametrov za podmienok strednoteplotnej pyrolýzy. Skúmala sa možnosť chemickej alebo surovinovej recyklácie odpadných polyalkénov s cieľom výroby petrochemikálií, alebo palív. Detailne sa študovala kopyrolýza polyalkénových olejovoskov s benzínom, pripravených tepelným rozkladom individuálnych a zmesných polyalkénov. Zistilo sa vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých polyalkénov pri ich termickom rozklade. V olejovoskoch sa stanovil vysoký obsah lineárnych a rozvetvených alkánov a alkénov, ktoré pri kopyrolýze poskytovali rovnaké alebo väčšie výťažky žiadaných nízkomolekulových alkénov ako z benzínu samotného. Potvrdilo sa, že olejovosková frakcia pridaná ku kvapalnej uhľovodíkovej surovine v množstve do 10 % hmotn. sa úplne rozkladala za sledovaných podmienok, pričom tvorba koksu bola porovnateľná s tvorbou koksu z benzínu. Pri zväčšení koncentrácie olejovoskov z 10 % na 15 % hmotn. koksovanie vzrástlo v dôsledku väčšieho obsahu nenasýtených a väčších molekúl obsiahnutých v olejovoskoch, ako aj v dôsledku poklesu obsahu sírnych zlúčenín -- inhibítorov koksovania po pridaní olejovoskov do primárneho ťažkého benzínu.
Klíčová slova:kopyrolýza, Termický rozklad, tvorba koksu, recyklácia plastov, polyalkény, zloženie produktov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně