Jan 28, 2020   1:51 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Thermal decomposition of hydrocarbon feedstocks.
Written by (author): doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Department: Department of Petroleum Technology and Petrochemistry (IOCP FCFT)
Opponent 1:doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Opponent 3:Ing. Jozef Mikulec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Termický rozklad uhľovodíkových surovín.
Summary:Habilitačná práca obsahuje súbor publikovaných pôvodných vedeckých prác z oblasti pyrolýzy a tepelného krakovania rôznych uhľovodíkových surovín. Práca bola zameraná na sledovanie kinetiky, reakčného mechanizmu a tvorbu produktov v závislosti od zloženia suroviny, teploty, reakčného času a ďalších parametrov za podmienok strednoteplotnej pyrolýzy. Skúmala sa možnosť chemickej alebo surovinovej recyklácie odpadných polyalkénov s cieľom výroby petrochemikálií, alebo palív. Detailne sa študovala kopyrolýza polyalkénových olejovoskov s benzínom, pripravených tepelným rozkladom individuálnych a zmesných polyalkénov. Zistilo sa vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých polyalkénov pri ich termickom rozklade. V olejovoskoch sa stanovil vysoký obsah lineárnych a rozvetvených alkánov a alkénov, ktoré pri kopyrolýze poskytovali rovnaké alebo väčšie výťažky žiadaných nízkomolekulových alkénov ako z benzínu samotného. Potvrdilo sa, že olejovosková frakcia pridaná ku kvapalnej uhľovodíkovej surovine v množstve do 10 % hmotn. sa úplne rozkladala za sledovaných podmienok, pričom tvorba koksu bola porovnateľná s tvorbou koksu z benzínu. Pri zväčšení koncentrácie olejovoskov z 10 % na 15 % hmotn. koksovanie vzrástlo v dôsledku väčšieho obsahu nenasýtených a väčších molekúl obsiahnutých v olejovoskoch, ako aj v dôsledku poklesu obsahu sírnych zlúčenín -- inhibítorov koksovania po pridaní olejovoskov do primárneho ťažkého benzínu.
Key words:kopyrolýza, Termický rozklad, tvorba koksu, recyklácia plastov, polyalkény, zloženie produktov

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited