Oct 29, 2020   2:21 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcel Baláž, PhD.
Identification number: 38936
University e-mail: marcel.balaz [at] stuba.sk
 

Contacts          Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Contribution to Testing Methods of Digital Systems
Written by (author):
Ing. Marcel Baláž, PhD.
Department:
Thesis supervisor: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príspevok k metódam testovania digitálnych systémov
Summary:Cieľom dizertačnej práce bolo zvýšenie kvality testovania digitálnych jadier s testovacím okolím (1) optimalizáciou paralelného rozhrania pre rýchlejšiu aplikáciu testov a (2) efektívnou metódou generovania testov pre poruchy oneskorení vyžadujúce jednoduchú architektúru scan. Navrhnutá metóda optimalizácie paralelného rozhrania generuje paralelné vetvy scan podľa štyroch definovaných kritérií, ktoré zohľadňujú typ aplikovaného testu. Použitie tejto metódy pri návrhu testovacieho okolia poskytuje efektívne využitie celej šírky paralelného rozhrania. Pre efektívnejšiu aplikáciu testov bola navrhnutá aj rekonfigurovateľná architektúra testovacieho okolia, ktorá využíva výhody dvoch optimalizačných kritérií súčasne bez významného nárastu plochy. Ďalším výsledkom dizertačnej práce je navrhnutá nová metóda generovania testov pre poruchy oneskorení so zameraním na model porúch prechodov. V navrhnutej metóde je využitý princíp testu s posunom (skewed-load test), z ktorého je odstránená nevýhoda nutnosti rýchleho signálu riadenia testovacích operácií. Vygenerovaný test pre poruchy prechodov je možné aplikovať cez jednoduché testovacie okolia jadra. Teda bola odstránená nutnosť použitia rozšíreného okrajového registra scan na aplikáciu testov pre poruchy oneskorení, čím sa výrazne znížila plocha testovacej architektúry. Metóda generuje tri typy testu, pre ktoré bola navrhnutá metodika ich aplikácie pre rôzne typy architektúr testovacích okolí, čím navrhnutá metóda získala na univerzálnosti. Efektívnosť navrhnutej metódy generovania testov pre poruchy prechodov bola overená na vybraných kombinačných a sekvenčných obvodoch. Experimenty ukázali, že využitie jednoduchej architektúry testovacieho okolia pre testovanie porúch oneskorení je dostatočné a to pri viacnásobnom zrýchlení aplikácie testovacích vektorov na vnorené digitálne jadrá v porovnaní s dosiaľ zaužívanými metódami.
Key words:Testovacie okolie jadra, Testovanie porúch oneskorení, Genetovanie testov, Testovanie digitálnych obvodov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited