18. 10. 2019  8:03 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Identifikácia grafických kancelárskych papierov pre kriminalistické skúmanie dokumentov
Autor: Ing. Ján Gallik
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia grafických kancelárskych papierov pre kriminalistické skúmanie dokumentov
Abstrakt:Grafické kancelárske papiere ako súčasť dokumentu sú predmetom kriminalistického skúmania. Problémom je často porovnanie a rozlíšenie dvoch hárkov v dokumente s cieľom odhalenia falzifikátu. Pre tento účel sa skúmala moţnosť vyuţitia ATR FTIR spektrálnej metódy, ktorej výhodou je jej nedeštruktívny charakter. Zistilo sa, ţe zvoleným postupom je touto metódou moţné rozlíšiť jednotlivé druhy kancelárskeho papiera v danom súbore testovaných vzoriek. Cieľom diplomovej práce je overenie hypotézy, či je moţné prostredníctvom metódy ATR FTIR spektrometrie vyhodnotiť okrem kvalitatívnej analýzy obsahu plniva aj kvantitatívne zastúpenie tejto zloţky v papieri. Pre stanovenie obsahu plniva v danom súbore kancelárskych papierov boli pouţité aj deštruktívne metódy ako termogravimetria, metóda stanovenia popola, atómová absorpčná spektrometria. Distribúcia obsahu plniva v papieri bola sledovaná pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie s energiovo.disperzným spektrometrom. Následne došlo k porovnaniu výsledkov týchto metód navzájom a nakoniec aj s výsledkami metódy ATR FTIR spektrometrie. Na základe získaných snímok skenovacej elektrónovej spektrometrie s energiovo-disperzným spektrometrom boli zistené viaceré súvislosti, ktoré objasnili prečo metóda ATR FTIR spektrometrie nie je vhodná metóda pre kvantitatívne stanovenie obsahu plniva v papieri. Konfrontáciou výsledkov deštruktívnych metód stanovenia obsahu plniva a štatistickej analýzy intenzít absorpčných pásov v oblasti zodpovedajúcej prítomnému plnivu získaných metódou ATR FTIR bola potvrdená moţnosť rozlíšenia jednotlivých hárkov papiera v dokumente.
Kľúčové slová:FTIR spektrometria, XRF, AAS, SEM EDS, kriminalistické skúmanie dokumentov, termogravimetria, stanovenie popola, kancelárske papiere

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene