Nov 18, 2019   11:10 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
University e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microbiological decontamination of original historical parchment by low-temperature plasma
Written by (author): Bc. Petra Urbanová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Opponent:Ing. Izabela Vajová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
Summary:Pergamen vo forme písacieho materiálu alebo knižnej väzby predstavuje významnú časť hmotného kultúrneho dedičstva. Pergamen, ako organický kolagénový materiál, je náchylný na vznik mikrobiologickej kontaminácie, ktorá podnecuje jeho degradáciu a v môže spôsobiť kompletnú deštrukciu materiálu. V prípade kontaminovania pergamenu mikrobiologickými kultúrami je potrebné vzniknutú kontamináciu eliminovať použitím nedeštruktívnych, neinvazívnych a pokiaľ možno bezpečných sterilizačných metód. Súčasné metódy sterilizácie objektov kultúrneho dedičstva nie sú dostatočne efektívne a mnohokrát zahŕňajú aplikáciu vysoko toxických biocídnych činidiel (napr. etylénoxid, formaldehyd), preto je dôležité vyvíjať nové, efektívnejšie metódy bez negatívnych vedľajších vplyvov. Jednou z alternatívnych metód je aplikácia nízkoteplotnej atmosférickej plazmy (NTAP). Cieľom bakalárskej práce bolo overiť sterilizačné účinky NTAP na modelových vzorkách pergamenu ako aj na originálnom historickom pergamene (HP) z roku 1780. V prvej časti sme vykonali mikrobiologickú analýzu vzorky HP, kedy sme z povrchu vzorky izolovali spolu 13 fungálnych a 2 bakteriálne kmene. V ďalšom kroku sme najprv pri rôznych podmienkach overili účinnosť NTAP na modelových vzorkách pergamenu. Následne sme NTAP aplikovali na HP. Na základe vykonaných experimentov sme dospeli k záveru, že NTAP s E = 0,6 J vykazuje mierne sterilizačné účinky pri pôsobení 10 a 15 minút, ale dané podmienky nie sú dostatočné na kompletnú devitalizáciu všetkých foriem mikroorganizmov.
Key words:pergamen, mikrobiologická kontaminácia, ADRE plazma, sterilizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited